Syllabus_2016-17 - 2o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
Εξάμηνο:
Δεύτερο (2ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Γκιαούρης Ευστάθιος, Επίκουρος Καθηγητής
Διδάσκοντες:
Γκιαούρης Ευστάθιος
Βοηθοί:
 
Μαθησιακοί Στόχοι:
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τη βασική βιολογία των μικροοργανισμών, δηλαδή τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά που διέπουν τη δομή και τη λειτουργία τους. Έτσι, το μάθημα αυτό εστιάζει στα χαρακτηριστικά των διαφόρων ειδών μικροβιακών κυττάρων (αρχαία, βακτήρια, μηκυλιακοί μύκητες, ζύμες, πρωτόζωα, φύκη, ιοί), στα μακροτροφικά στοιχεία, ιχνοστοιχεία και αυξητικούς παράγοντες που είναι απαραίτητα για τη θρέψη των μικροοργανισμών, στις βασικές αρχές του μεταβολισμού ενός μικροβιακού κυττάρου και στις κύριες καταβολικές αντιδράσεις παραγωγής ενέργειας (γλυκόλυση, κύκλος του Krebs, αερόβια και αναερόβια αναπνοή, ζύμωση), στον τρόπο ανάπτυξης (αύξησης) των μικροοργανισμών τόσο σε κλειστά, όσο και σε ανοικτά συστήματα καλλιέργειας (χημειοστάτης), στους κύριους περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερμοκρασία, pH, ενεργότητα ύδατος, οξυγόνο) που επηρεάζουν τη μικροβιακή αύξηση, στους φυσικούς (θέρμανση, ψύξη, ακτινοβολία, διήθηση, ξήρανση) και χημικούς (απολυμαντικά, χημειοθεραπευτικοί παράγοντες) τρόπους ελέγχου της μικροβιακής αύξησης, στα βασικά χαρακτηριστικά των ιών (βακτηριοφάγων, ζωικών ιών, ρετροϊών) και στον κύκλο ζωής αυτών, στους ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς (πρωτόζωα, μύκητες, φύκη), στις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μικροοργανισμών και στους γενικούς (εγγενείς) και ειδικούς (επίκτητους) μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπου απέναντι στις μολύνσεις με παθογόνους μικροοργανισμούς (λοιμώξεις), και τέλος στις διάφορες χρήσιμες βιομηχανικές εφαρμογές των μικροοργανισμών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο να μπορούν οι φοιτητές: να παρατηρούν μικροοργανισμούς στο μικροσκόπιο (διαδικασίες μονιμοποίησης και χρώσης), να παρασκευάζουν μικροβιολογικά θρεπτικά υποστρώματα, να χειρίζονται με ασφαλή τρόπο μικροβιακές καλλιέργειες (ακολουθώντας τους κανόνες της ασηπτικής τεχνικής), να απομονώνουν μικροοργανισμούς σε καθαρές καλλιέργειες και να ενοφθαλμίζουν με αυτούς νέα αποστειρωμένα θρεπτικά μέσα, να εκτιμούν το μικροβιακό φορτίο που περιέχεται σε κάποιο δείγμα με διάφορους τρόπους (π.χ. απαρίθμηση σε τρυβλία, μέθοδος θολομετρίας), να καλλιεργούν αναερόβιους μικροοργανισμούς και τέλος να είναι σε θέση να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση για το είδος ενός άγνωστου μικροοργανισμού, στηριζόμενοι σε απλές βιοχημικές και ορολογικές δοκιμές.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
 1. Εισαγωγή στους μικροοργανισμούς και στη μικροβιολογία
 2. Γενικά στοιχεία περί κυτταρικής δομής και μικροβιακής ποικιλομορφίας
 3. Κυτταρικός φάκελος, μετακίνηση, επιφανειακές και δομές επιφάνειας και έγκλειστα προκαρυωτών
 4. Θρέψη και μεταβολισμός των μικροοργανισμών
 5. Μικροβιακή αύξηση και περιβαλλοντικές επιδράσεις
 6. Έλεγχος της μικροβιακής αύξησης (με φυσικά και χημικά μέσα)
 7. Εισαγωγή στην ιολογία
 8. Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί (πρωτόζωα, μύκητες και φύκη)
 9. Αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μικροοργανισμών
 10. Βασικές αρχές της ανοσολογίας
 11. Βιομηχανικές εφαρμογές των μικροοργανισμών
Περιγραφή Ύλης εργαστηρίου:
 1. Οργάνωση μικροβιολογικού εργαστηρίου και θέματα ασφάλειας
 2. Παρατήρηση μικροοργανισμών στο μικροσκόπιο και χρώση κατά Gram
 3. Μικροβιολογικά θρεπτικά υποστρώματα: προετοιμασία και αποστείρωση
 4. Ασηπτική τεχνική, μεταφορά και διατήρηση μικροοργανισμών
 5. Μέθοδοι ενοφθαλμισμού και απομόνωσης μικροοργανισμών
 6. Καταμέτρηση μικροβιακού πληθυσμού
 7. Μέθοδοι καλλιέργειας αναερόβιων μικροοργανισμών
 8. Βιοχημικές μέθοδοι ταυτοποίησης μικροοργανισμών
 9. Ανοσολογικές μέθοδοι ταυτοποίησης μικροοργανισμών
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
3
Ασκήσεις - Εργαστήρια
(ώρες / εβδομάδα.):
3
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
6
Διδακτικές Μονάδες:
4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
6
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω γραπτών τελικών εξετάσεων. Η επίδοση των φοιτητών σε γραπτές εργασίες, καθώς επίσης και το συνολικό «ενδιαφέρον» τους για το μάθημα, επίσης αξιολογούνται. Όσον αφορά τις τελικές γραπτές εξετάσεις, η ύλη του εργαστηρίου εξετάζεται ανεξάρτητα από τη θεωρία του μαθήματος και o βαθμός αυτής συμμετέχεί κατά 30% στον τελικό βαθμό. Απαιτείται βαθμός >=5 τόσο στη θεωρία, όσο και στο εργαστήριο, ώστε ένας φοιτητής να «περάσει» το μάθημα. Αν κάποιος επιτύχει στο ένα από τα δύο, τότε την επόμενη φορά εξετάζεται μόνο σ’ αυτό που απέτυχε.
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Όλες οι σημειώσεις του διδάσκοντος (θεωρίας και εργαστηρίου) είναι διαθέσιμες στους φοιτητές υπό μορφή ηλεκτρονικών αρχείων pdf (πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας εκμάθησης Web-CT Vista στην ιστοσελίδα: http://vista.lib.aegean.gr). Οι σημειώσεις αυτές είναι χωρισμένες κατά διαλέξεις, όπως ακριβώς και η ύλη του μαθήματος.
Βασικό Σύγγραμμα
1) BROCK Βιολογία των Μικροοργανισμών (Τόμοι Ι & ΙΙ), Επιστημονική επιμέλεια: Τ. Οικονόμου, Συγγραφείς: Madigan Μ.Τ., Martinko J.M., Parker J., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Έτος έκδοσης: 2007, σελ. 1166 (ISBN set: 978-960-524-199-5).
2) Εισαγωγή στη Μικροβιολογία (Τόμοι Ι & ΙΙ), Επιστημονική επιμέλεια: A. Τσακρής, Συγγραφείς: Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L.,  Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Έτος έκδοσης: 2009, σελ. 1136 (ISBN: 9789603998273 & 9789603998280).
Βιβλιογραφία:
 1. Prescott/Harley/Klein’s Microbiology, Willey J., Sherwood L., Woolverton C., McGraw-Hill Science, 7th edition, 2007, p. 1088 (ISBN: 978-0073302089).
 2. Brock Biology of Microorganisms, Madigan Μ.Τ., Martinko J.M., Dunlap P.V., Clark D.P., Pearson Education Benjamin Cummings, 12th edition, 2008, p. 1168 (ISBN: 978-0132324601).
 3. Microbiology: An Introduction, Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L., Pearson Education Benjamin Cummings, 10th edition, 2009, p. 960 (ISBN: 978-0321550071).
 4. Foundations in Microbiology, Talaro K.P., McGraw-Hill Science, 7th edition, 2008, p. 928 (ISBN: 978-0077260576).
 5. Microbiology: Principles and explorations, Black J.G., Wiley, 7th edition, 2008, p. 422 (ISBN: 978-0470107485).
 6. Microbiology: a Systems Approach, Cowan M.K., Talaro K.P., McGraw-Hill Science, 2nd edition, 2008, p. 896 (ISBN: 978-0077266868).
 7. Microbiology: An Evolving Science, Slonczewski J.L., Foster J.W., W.W. Norton and Company, Inc. 1st edition, 2008, p. 1280 (ISBN: 978-0393978575).
 8. Microbiology: A Human Perspective, Nester E.W., Anderson D.G., Roberts C.E., Nester M.T., McGraw-Hill Science, 2nd edition, 2008, p. 928 (ISBN: 978-0077250416).
 9. Introduction to Microbiology: A Case-History Study Approach, Ingraham J.L., Ingraham C.A., Brooks Cole Cengage Learning, 3rd edition, 2003, p. 812 (ISBN: 978-0534394653).
 10. Microbiology: An introduction, Batzing B., Brooks Cole/Cengage Learning, 1st edition, 2002, p. 832 (ISBN: 978-0534556204).
 11. Essential Microbiology, Hogg S., Wiley, 1st edition, 2005, p. 480 (ISBN: 978-0471497547).
 12. Bacteria in Biology, Biotechnology and Medicine, Singleton P., Wiley, 6th edition, 2004, p. 570 (ISBN: 978-0470090275).
Ιστότοποι:
Διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης γενικών επιστημονικών πληροφοριών.
Διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης γενικών επιστημονικών πληροφοριών (στηριγμένη στη μηχανή αναζήτησης της google).
Διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης επιστημονικών άρθρων (δημοσιεύσεων) του εκδοτικού οίκου Elsevier.
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Η.Π.Α..
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.
Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό σχετικό με την επιδημιολογία, την πρόληψη και τον έλεγχο των μολυσματικών νοσημάτων.
MicroPort: εισαγωγικό ευρετήριο μικροβιολογικών θεμάτων, The Ohio State University.
Διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης για τη μικροβιολογία.
Εταιρεία Γενικής Μικροβιολογίας.

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ