Syllabus_2016-17 - 2o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ II
(Διαλέξεις – επισκέψεις σε επιχειρήσεις)
Εξάμηνο:
Δεύτερο (2ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Δημήτρης Σκάλκος, Eπίκουρος Καθηγητής
Διδάσκοντες:
Δημήτρης Σκάλκος,
Βοηθοί:
-
Μαθησιακοί Στόχοι:
Η εισαγωγή των φοιτητών στην βιομηχανία των τροφίμων στην παρούσα φάση  του πρώτου έτους  γίνεται μέσω δύο διακριτών, διαφορετικής φύσεως μαθησιακών προσεγγίσεων: α) Διαλέξεων, β) Επισκέψεων σε επιχειρήσεις τροφίμων
 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ:
 
Στα πλαίσια των μαθημάτων Ι / ΙΙ των δύο εξαμήνων του πρώτου έτους οργανώνονται διαλέξεις με εισηγητές καταξιωμένα στελέχη του χώρου (επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, και επιστήμονες). Η επιλογή των εισηγητών και η θεματολογία των διαλέξεων γίνεται σε συνεργασία με: τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) με έδρα την Αθήνα (www.sevt.gr), και τον Σύνδεσμο Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με έδρα την Θεσσαλονίκη (www.seve.gr).
 
Οι διαλέξεις αποτελούν μέρος της στρατηγικής «εξωστρέφειας» και προσέγγισης του επιχειρηματικού κόσμου τροφίμων που έχει ήδη θεσπίσει το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.  Η εξωστρέφεια θα βοηθήσει στην καταξίωση του τμήματος στον ελληνικό κόσμο της βιομηχανίας των Τροφίμων, στην προσέγγιση του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου, και στην καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων αύριο.  Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι διαλέξεις σχεδιάζονται σε συνεργασία με τους δύο βασικούς, θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης των βιομηχανιών τροφίμων της χώρας ήτοι του ΣΕΒΤ, και του ΣΕΒΕ, και με την υποστήριξη του τοπικού αντίστοιχου φορέα.
 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι επιμέρους στόχοι που υπηρετούνται με την οργάνωση των διαλέξεων είναι οι ακόλουθοι:
 
Α) Η καταξίωση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο:
 
Οι διαλέξεις ξεκινούν με σκοπό να γίνουν ετήσιος θεσμός, και η γέφυρα της βασικής επικοινωνίας του Τμήματος με την κοινωνία.  Εφόσον έχουν την προβλεπόμενη απήχηση θα καταστούν ετήσιος θεσμός.  Ένας θεσμός που υλοποιείται από πολύ λίγα ακαδημαϊκά  ιδρύματα της χώρας, αλλά από πολλά σε διεθνές επίπεδο.  Ένας θεσμός τον οποίον από ότι ήδη προκύπτει βλέπει θετικά η επιχειρηματική κοινότητα των τροφίμων  Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μία ακόμη παράμετρος καταξίωσης, εδραίωσης, και προβολής του Τμήματος.
 
Β) Η γνωριμία των φοιτητών με προβεβλημένα στελέχη επιχειρήσεων, και ιδιοκτήτες επιτυχημένων βιομηχανιών:
 
Με την προσέλευση αυτών των στελεχών και επιχειρηματιών στην Μύρινα θα καταστεί δυνατή: α) η παρουσίαση, και προβολή του τμήματος σε αυτούς, β) η πρώτη γνωριμία των φοιτητών μας με ανθρώπους της αγοράς (αυριανούς εργοδότες τους), γ) η προβολή του νησιού της Λήμνου και των παραγομένων προϊόντων τοπικά, δ) η γνωριμία, και πιθανή συνεργασία τοπικών επιχειρηματιών με τα προσκεκλημένα στελέχη, και τέλος ε) η πιθανή συνεργασία μελών ΔΕΠ του τμήματος με επιλεγμένες επιχειρήσεις μέσω ερευνητικών προγραμμάτων
 
Γ) Η έμμεση διδασκαλία σύγχρονων, καινοτόμων θεμάτων τροφίμων και διατροφής στους φοιτητές:
 
Εφ’ όσον οι διαλέξεις γίνουν θεσμός, με διαφορετικούς ομιλητές κάθε χρόνο, θα παρακολουθούνται από όλους τους φοιτητές του Τμήματος.  Η θεματολογία, εφ΄ όσον οι ομιλητές θα είναι από επιχειρήσεις τροφίμων θα είναι σχετική με τα τρόφιμα και την διατροφή, αλλά θα αναφέρεται πάντοτε σε σύγχρονα θέματα και προβλήματα του κλάδου.  Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται, και να διδάσκονται, μέσω  διαλέξεων, καινοτόμα, σύγχρονα θέματα του επιστημονικού τους πεδίου που απασχολούν τον αντίστοιχο επιχειρηματικό κόσμο.
 
Δ) Η δημιουργία περιβάλλοντος καινοτομίας, ιδεών, και εξωστρέφειας:
 
Η θέσπιση και χρήση της καινοτομίας που είναι απαραίτητη σήμερα για την επίτευξη αριστείας σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ακαδημαϊκής, απαιτεί την εφαρμογή νέων καινοτόμων μέσων διδασκαλίας, και διάχυσης της σύγχρονης γνώσης.  Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζεται η εδραίωση «κουλτούρας καινοτομίας» στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, απαραίτητη για την επιτυχημένη και ορθολογική ανάπτυξη κάθε πανεπιστημιακού τμήματος στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (στην Λήμνο):
 
Πρόκειται για πρακτικές εφαρμογές, ασκήσεων και εμπειριών σε βιομηχανικούς χώρους τροφίμων.  Έτσι ο φοιτητής έχει την δυνατότητα για πρώτη φορά, και από την αρχή των σπουδών του να αποκτήσει προσωπική εμπειρία του χώρου παραγωγής των τροφίμων, της διαδικασίας παραγωγής, αλλά και της επιχειρηματικής υποδομής που περικλύσει η κάθε παραγωγική επιχείρηση τροφίμων.
 
Με τον τρόπο αυτό ο φοιτητής μπορεί να αρχίσει να συνδέει τις αποκτώμενες σταδιακά γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις με το πραγματικό, ρεαλιστικό, ελληνικό περιβάλλον παραγωγής των τροφίμων (αυριανός χώρος εργασίας και σταδιοδρομίας του).  Επιπλέον η επαφή, γνωριμία, και συζήτηση με τον ίδιο τον επιχειρηματία και τα στελέχη του δίνει την δυνατότητα στον φοιτητή να αντιληφθεί τα πραγματικά στάδια υλοποίησης και δημιουργία μίας επιχείρησης, την προσπάθεια του επιχειρηματία, την προσωπικότητα του, αλλά και τις φιλοδοξίες του.  Έτσι απομυθοποιείται ο μύθος του επιχειρηματία, εμφανίζεται η επιχειρηματικότητα ως μία εναλλακτική σταδιοδρομία για τον κάθε ένα, και δημιουργείται στον έντονο στον φοιτητή η ομορφιά  της δημιουργία, της ανάπτυξης, αλλά και της προσωπικής ικανοποίησης.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ:
Συνολικά οργανώνονται 10 διαλέξεις κάθε εξάμηνο, κάθε Τετάρτη απόγευμα στις 6:00.
Το πρόγραμμα των διαλέξεων κάθε εξαμήνου, διαφορετικό κάθε φορά οργανώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στις ανακοινώσεις, αλλά και σε ξεχωριστό link. Οι διαλέξεις έχουν πλέον εδραιωθεί και αποκτήσει πανελλαδική προβολή και φήμη με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικός αριθμός ομιλητών διαθέσιμων κάθε χρόνο.
 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
Κάθε εβδομαδιαίο μάθημα (επίσκεψη σε κάθε επιχείρηση) αποτελείται από δύο φάσεις:
 
Α’ ΦΑΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4-5 ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ:
 
Η επίσκεψη σε κάθε επιχείρηση διαρκεί 4-5 ώρες περίπου που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
 
Στάδιο 1ο:  Εισαγωγής στην επιχείρηση, το ιστορικό της, τα προϊόντα της, τα δίκτυα διανομής κ.α.:
Σε αυτή την φάση η παρουσίαση της επιχείρησης γίνεται από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή κάποιο από τα στελέχη της επιχείρησης.
 
Στάδιο 2ο:  Επίσκεψη στους παραγωγικούς χώρους και παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων:
Σε αυτή την φάση οι φοιτητές βρίσκονται στους χώρους παραγωγής όπου τους αναλύονται στην πράξη, από τεχνίτες και εργαζόμενους οι παραγωγές των επιμέρους προϊόντων.
 
Στάδιο 3ο: Παραγωγή επιλεγμένων προϊόντων από τους ίδιους τους φοιτητές:
Σε αυτή την φάση οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν από μόνοι τους, ομαδικά ορισμένα από τα προϊόντα της επιχείρησης.
 
Στάδιο 4ο:  Συζήτηση με τον επιχειρηματία και τα στελέχη του:
Σε αυτή την φάση και αφού έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη στην παραγωγική μονάδα, οι φοιτητές  συναντώνται ξανά με τον επιχειρηματία και τα στελέχη του.  Έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί του διάφορα θέματα σχετικά με τα προϊόντα, την ποιότητα των προϊόντων, τα οικονομικά της επιχείρησης, τη διανομή των προϊόντων, το μάρκετινκ κ.α.
 
Β’ ΦΑΣΗ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
 
Για κάθε επιχείρηση συντάσσεται εργασία από ομάδες φοιτητών.  Η κάθε εργασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραγράφους:
 
1ο Μέρος:  Εισαγωγή στον κλάδο της επιχείρησης
2ο Μέρος:  Σκοπός της συγκεκριμένης επιχείρησης
3ο Μέρος: Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας
4ο Μέρος:  Περιγραφή των προϊόντων της επιχείρησης
5ο Μέρος:  Περιγραφή του δικτύου διακίνησης και πώλησης των προϊόντων
6ο Μέρος:  Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικά προϊόντα
7ο Μέρος: Ανθρώπινο δυναμικό
8ο Μέρος: Συμπεράσματα
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
Διαλέξεις Τροφίμων & Διατροφής: 2 ώρες / εβδομάδα, Αμφιθέατρο Μαρούλα: Τετάρτη 6:00
Επισκέψεις σε επιχειρήσεις:4-5 ώρες / εβδομάδα
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
6
Διδακτικές Μονάδες:
4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
4
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η αξιολόγηση στη διαλέξεις βασίζεται στην παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις (10 κάθε εξάμηνο) και την ενεργό συμμετοχή τους κατά την διάρκεια της ομιλίας.
Η βαθμολόγηση βασίζεται στο μέσο όρο που θα συγκεντρώσει ο φοιτητής από την βαθμολόγηση των τριών εργασιών που θα προσκομίσει (μία από κάθε επίσκεψη σε επιχείρηση).  Οι εργασίες γίνονται από ομάδες φοιτητών (τρεις φοιτητές ανά ομάδα).
Οι καλύτερες εργασίες βραβεύονται με ενδεικτικά χρηματικά ποσά από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις (σε ειδική τελετή – ημερίδα που οργανώνεται το β’ εξάμηνο
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
Παρουσιάσεις ομιλητών στις διαλέξεις:
Οι διαλέξεις των ομιλητών που είναι οργανωμένες οι περισσότερες σε παρουσιάσεις (power point)
Δεν υπάρχουν σημειώσεις για τις επισκέψεις στις επιχειρήσεις
Βασικό Σύγγραμμα
Δεν χρησιμοποιείται συγκεκριμένο σύγγραμμα στο μάθημα
Βιβλιογραφία:
 1. Επιχειρηματικότητα, Deakins D., Freel M., Εκδόσεις Κριτική, μετάφραση, 2007.
 2. Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Παπαδάκης Β., Εκδόσεις Μπένου, 2007.
 3. International Business: A managerial prospective, FGriffin R.W., Pustay M.W., Addison Wesley, 1995.
 4. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομίες, Γεωργαντάς Ζ., εκδόσεις Ανικούλα, 2003
 5. Το επιχειρηματικό σχέδιο: πρακτικός οδηγός για τις ΜΜΕ, Κοκκόρης Θ., Γ’ έκδοση, 2001.
 6. Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ, Πανηγυράκης Γ., Εκδόσεις Σταμούλη, 1992.
 7. New food product development, Fuller, G.W., CRC press, 2005 (ISBN: 0-8493-1673-1).
 8. Introduction to food and agrobusiness management, ΠBaker G.A., Grunewald O., Gorman W.D., Person Education, 2001 (ISBN: 0130145777).
 9. Food processing, Connor J.M., John Wiley & Sons Ltd, 1997 (0471155152).
 10. The Deming Management Method, Walton M., Management Books 2000 Ltd, 1992 (1852521414)
 11. Starting a business from home, ΚBarrow C., The Sunday Times, 2008 (9780749451943).
 12. Food and Beverage Management, , Cousins J.A. Foskett D., Gillespie C., Pearson Education Limited, 2001 (0582452716).
Ιστότοποι:
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) με εκτεταμένη ενημέρωση σχετικά με πολλά θέματα επιχειρηματικότητας σχετιζόμενα με τα τροφίμα και την διατροφή
 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) με την μεγαλύτερη εμπειρία και δυναμική ανάπτυξης εξαγωγικών δραστηριοτήτων ελληνικών προϊόντων
 
Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ)  για την υποστήριξη την τεχνολογική ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων καθώς και την συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων.
 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος κατεψυγμένων Τροφίμων
 
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων στην Ελλάδα
 
Πρακτικός οδηγός καθοδήγησης στο food business management
 
Πρακτικός οδηγός συγγραφής επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) για την δημιουργία εστιατορίου στις Η.Π.Α.
 
Πρακτικός οδηγός αντιμετώπισης θεμάτων ασφάλειας τροφίμων μέσα στην μικρομεσαία επιχείρηση.

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ