Syllabus_2016-17 - 3o Εξάμηνο
 
Τίτλος μαθήματος:
Βιοχημεία Ι
Εξάμηνο:
Τρίτο (3ο)
Υπεύθυνος Καθηγητής:
Κωνσταντίνος Γιαγκίνης (Επίκουρος Καθηγητής, υπό διορισμό)
Διδάσκοντες:
Κωνσταντίνος Γιαγκίνης
Βοηθοί:
 
Μαθησιακοί Στόχοι:
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές κατηγορίες των βιομακρομορίων (Πρωτεΐνες/Ένζυμα, Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Νουκλεϊκά οξέα). Οι φοιτητές καλούνται να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να ταξινομούν και να ονοματίζουν τις βασικές τάξεις βιομακρομορίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην κατανόηση των δομικών χαρακτηριστικών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των βιομακρομορίων, καθώς επίσης και στον τρόπο με τον οποίο τα δομικά χαρακτηριστικά και οι φυσικοχημικές ιδιότητές τους επηρεάζουν τον βιολογικό τους ρόλο. Οι φοιτητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις γνώσεις μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων και να αποκτήσουν ολοκληρωμένη αντίληψη της δομής και της λειτουργίας των βιομακρομορίων. Οι γνώσεις που αποκτώνται αποτελούν απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση των βιοχημικών - μεταβολικών διεργασιών που διέπουν την μοριακή βάση της ζωής και οι οποίες θα περιγράφουν σε μαθήματα επόμενων εξαμήνων.
Περιγραφή Ύλης μαθήματος (θεωρία):
- Αμινοξέα/πεπτίδια/πρωτεΐνες: Από την πρωτοταγή στην τεταρτοταγή δομή, πρωτεΐνες με σημαντικό βιολογικό ρόλο (αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη, κολλαγόνο, ελαστίνη).
- Υδατάνθρακες: Κατάταξη-ονοματολογία-δομικά χαρακτηριστικά-ιδιότητες, υδατάνθρακες με σημαντικό βιολογικό ρόλο (μονοσακχαρίτες-ολιγοσακχαρίτες-πολυσακχαρίτες-ομοπολυσακχαρίτες-ετεροπολισακχαρίτες).
- Λιπίδια: Κατάταξη-ονοματολογία-δομικά χαρακτηριστικά- ιδιότητες, λιπίδια με σημαντικό βιολογικό ρόλο (φωσφολιπίδια- γλυκολιπίδια-λιποπρωτεΐνες), δομή και λειτουργία κυτταρικών μεμβρανών.
- Νουκλεϊκά Οξέα DNA και RNA: Δομικά χαρακτηριστικά-λειτουργία, μοριακή βάση της ροής των γενετικών πληροφοριών, γενετικές βλάβες / μεταλλάξεις-συστήματα επιδιόρθωσης του DNA.
- Ένζυμα - Συνένζυμα: Μηχανισμοί δράσης-εξειδίκευση-βιολογικός ρόλος, ονοματολογία-κατάταξη, κινητική και αναστολή ενζυμικών αντιδράσεων, έλεγχος ενζυμικής δραστικότητας.
Εργαστήριο
- Οξεοβασικές ιδιότητες αμινοξέων, καμπύλη τιτλοδότησης αμινοξέων, προσδιορισμός σταθερών ιονισμού και ισοηλεκτρικού σημείου.
- Αντιδράσεις ανίχνευσης-ποιοτική ανάλυση αμινοξέων: αντίδραση νινυδρίνης, ξανθοπρωτεΐνης, κυστεΐνης, αργινίνης και τρυπτοφάνης.
- Διαχωρισμός αμινοξέων με χρωματογραφικές μεθόδους: χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (ταυτοποίηση ασπαρτάμης και προϊόντων υδρόλυσης της) και χρωματογραφία στήλης ιοντοανταλλαγής (διαχωρισμός μίγματος γλουταμινικού οξέος και αργινίνης).
- Απορρόφηση αρωματικών αμινοξέων: Βασικές αρχές φασματοφωτομετρίας ορατού και υπεριώδους, φάσμα απορρόφησης τυροσίνης, πρότυπη καμπύλη τυροσίνης και αναλυτικός προσδιορισμός συγκέντρωσης διαλύματος τυροσίνης.
- Προσδιορισμός αμινοξικής σύστασης και αλληλουχίας πρωτεϊνών, αναλυτής αμινοξέων, όξινη, αλκαλική και ενζυμική υδρόλυση πρωτεϊνών, σύνθεση πεπτιδίων.
Θεωρία - Διαλέξεις
(ώρες / εβδομάδα):
3
Φροντιστήρια - Εργαστήρια
(ώρες / εβδομάδα):
2
Σύνολο                               (ώρες /
εβδομάδα):
5
Διδακτικές Μονάδες:
4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
6
Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση:
Η Βιοχημεία Ι περιλαμβάνει θεωρία (Θ) και εργαστήριο (Ε) τα οποία εξετάζονται χωριστά. Ο βαθμός από την εξέταση της θεωρίας συμβάλει στον τελικό βαθμό κατά 70% και του εργαστηρίου κατά 30%. Βασική προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο τελικός βαθμός του μαθήματος προβιβάσιμος είναι ο φοιτητής να λάβει προβιβάσιμο βαθμό στις δύο επιμέρους βαθμολογίες.
Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στη θεωρία του μαθήματος μέσω δύο προόδων, που πραγματοποιούνται στο μέσον και στο τέλος του εξαμήνου με την προϋπόθεση οι δύο επιμέρους βαθμολογίες να είναι προβιβάσιμες.
Στη βαθμολογία του εργαστηρίου λαμβάνεται υπόψη η γενική εικόνα του φοιτητή κατά την διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων (ενδιαφέρον, οργανοτικότητα, παρατηρητικότητα, τρόπος σκέψης), καθώς επίσης και η απόδοση του στην συγγραφή εργαστηριακής έκθεσης μετά το πέρας κάθε άσκησης.
Σημειώσεις Διδάσκοντος:
1) Σημειώσεις που περιλαμβάνουν τις βασικές έννοιες των διαλέξεων και ασκήσεις-ερωτήσεις για την κατανόηση της θεωρίας.
2) Σημειώσεις που αφορούν τις εργαστηριακές ασκήσεις.
Οι σημειώσεις του διδάσκοντα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές υπό μορφή ηλεκτρονικών αρχείων pdf (πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας εκμάθησης Web-CT Vista στην ιστοσελίδα: http://vista.lib.aegean.gr).
Βασικό Σύγγραμμα
1) Κ. Δημόπουλος, Σ. Αντωνοπούλου (2009) «Βασική Βιοχημεία», 2η έκδοση με βελτιώσεις και προσθήκες. ISBN: 9609146104.
Βιβλιογραφία:
  1. Α. Lehninger, D. Nelson, M.M. Cox, D.L. Nelson (2007) “Lehninger ‘s Principles of Biochemistry” 4th Edition, W.H. Freeman. ISBN: 9780716743392 .
  2. J. Koolman, K.H. Roehm (2005) “Color Atlas of Biochemistry” 2nd Edition, Thieme. ISBN: 1588902471.
  3. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer (2002): “Biochemistry” 5th Edition, W.H. Freeman. ISBN: 0716730510.
  4. Murray RK, Botham KM, Rodwell VW, Bender DA, Kennelly PJ, Weil PA (2011). Harper’s Εικονογραφημένη Βιολογική Χημεία. Γενική Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Παπαβασιλείου ΑΓ. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης ΠΧ. ISBN: 9780071625913.
  5. Zubay, W.W. Parson, D.E. Vance (1999), “Αρχές Βιοχημείας Ι-ΙΙΙ”. Γενική Επιμέλεια: Κ.Ε. Σέκερης, Α.Θ. Καλοφούτης, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη. ISBN: 9607398645.
Ιστότοποι:
Federation of European Biochemical Societies (FEBS)
European Molecular Biology Organization (EMBO)
National  Center of Biology Information (NCBI)
Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας
US National Library of Medicine, National Institute of Health, PubMed
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization, WHO)

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

Οι πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές/τριές που έχουν εγγραφεί και ταυτοποιηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εξυπηρετηθούν από στην Βιβλιοθήκη του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και διατροφής, προκειμένου να κάνουν αίτηση για πάσο καθημερινά κατά τις ώρες 12:00μ.μ. έως 14:00

Γραφείο Διασύνδεσης

 

e- δια βίου ΜΑΘΗΣΗ