Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΤΔ

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α.ΔΙ.Π.
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  &  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  HELLENIC REPUBLIC
H.Q.A.
HELLENIC QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION AGENCY

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - 2016

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) Ιδρύθηκε το 2007 (Π.Δ. 35/21-2-2007) και η λειτουργία του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009. Αποτελεί το 17ο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το 1ο στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Λήμνου. Το ΤΕΤΔ εντάσσεται στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, βάσει του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ΤΕΤΔ είναι εγκατεστημένο στη Μύρινα που είναι η πρωτεύουσα της Λήμνου.

H Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ορίστηκε από την Προσωρινή Συνέλευση (ΠΣ) του Τμήματος  κατά τη συνεδρία της υπ αριθμ. 01/28.09.2016. Τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α είναι:

- Ο κύριος Καραντώνης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος, Πρόεδρος της ΟΜ.Ε.Α
- Ο κύριος Σκάλκος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος της ΟΜ.Ε.Α
- Ο κύριος Γιαγκίνης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος της ΟΜ.Ε.Α
- Ο κύριος Γκιαούρης Ευστάθιος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος της ΟΜ.Ε.Α
- Ο κύριος Μακρής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος της ΟΜ.Ε.Α
- Ο κύριος, Κωνσταντίνος-Μάριος Γκεζέπης, Εκπρόσωπος Φοιτητών, μέλος της ΟΜΕΑ

Η ΟΜΕΑ για τη συλλογή των στοιχείων συνεργάστηκε με το σύνολο των διδασκόντων στο Τμήμα και με τη Γραμματεία του Τμήματος, ενώ χρησιμοποίησε και πηγές, όπως τον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, την ιστοσελίδα του ΤΕΤΔ (http://www.fns.aegean.gr/), την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου  (http://www3.aegean.gr/), στατιστικά στοιχεία μελών ΔΕΠ (βιογραφικά στοιχεία με χρήση βάσεων δεδομένων, όπως ISI και SCOPUS και απογραφικά μαθημάτων) και αρχεία από τη Γραμματεία του ΤΕΤΔ.

Ειδικά ερωτηματολόγια απαντώνται από τους φοιτητές ανώνυμα για την αξιολόγηση του κάθε μαθήματος, του κάθε διδάσκοντα του Τμήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γραμματείας. Τα ερωτηματολόγια αφορούν κυρίως την ποιότητα και τα μέσα της διδασκαλίας, τη δομή και το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος του Προγράμματος Σπουδών, τους διδάσκοντες, την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες της Γραμματείας του Τμήματος. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος / διδασκαλίας που σχεδιάσθηκε αποτελείται από 5 ενότητες: (α) ερωτήσεις για το μάθημα, (β) ερωτήσεις που αφορούν το διδάσκοντα, (γ) ερωτήσεις που αφορούν το επικουρικό εκπαιδευτικό προσωπικό, (δ)ερωτήσεις που αφορούν το φροντιστήριο /  εργαστήριο και (ε) χαρακτηριστικά φοιτητή και φοιτήτριας, ενώ δίνεται, επιπλέον η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να καταγράψουν σε ελεύθερο κείμενο πιθανές παρατηρήσεις και σχόλια που θα ήθελαν να γνωρίζει ο διδάσκων και η ΟΜΕΑ του Τμήματος.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους φοιτητές γίνεται ηλεκτρονικά. Ο κάθε φοιτητής λαμβάνει έναπροσωπικό e-mail για κάθε μάθημα που έχει δηλώσει, στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου, που τον καλεί να συμπληρώσει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά. Τα αποτελέσματα συλλέγονται από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία στη συνέχεια προωθεί τα συνολικά αποτελέσματα προς την ΟΜΕΑ του Τμήματος, ενώ τα αποτελέσματα αξιολόγησης του κάθε μαθήματος προωθούνται επίσης ξεχωριστά προς τον αντίστοιχο διδάσκοντα.Το ίδιο (ηλεκτρονική συμπλήρωση μέσω της ΜΟΔΙΠ) συμβαίνει και για το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών της γραμματείας. Τα αποτελέσματα αυτά.

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης αναμένεται να  συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη εσωτερικού διαλόγου για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων που αναλαμβάνει το Τμήμα και του έργου που παράγει.

Κατά την διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης η συνεργασία των μελών ΟΜΕΑ ήταν άριστη, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες του Τμήματος, αλλά και με τη Γραμματεία του Τμήματος όσον αφορά τη λήψη των απαραίτητων στοιχείων. Η εσωτερική αξιολόγηση οδήγησε στη συστηματική αποτίμηση του έργου των μελών του Τμήματος ξεχωριστά και του Τμήματος συνολικά ενώ καταγράφηκαν τόσο τα θετικά στοιχεία για το Τμήμα, όσο και οι ελλείψεις που δυσχεραίνουν την ορθή λειτρουγία του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατείστε ΕΔΩ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ιούνιος 2013


"Η συνολική εντύπωση της Επιτροπής είναι θετική. Η ανάπτυξη του Τμήματος παρ 'όλα τα εμπόδια που προκύπτουν από την οικονομική κρίση είναι εντυπωσιακή."
"Από τον πρόεδρο έως τα νεαρά μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και το διοικητικό προσωπικό είναι πρόθυμοι να καταπολεμήσουν τους ανασταλτικούς παράγοντες και τις δυσκολίες.  Όλοι μαζί συνειδητοποιούν ότι αυτοί οι ανασταλτικοί παράγοντες αποτελούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, που σε συνεργασία με το Δήμο, είναι πρόθυμοι όχι απλά να τους ξεπεράσουν, αλλά και να επιφέρουν Ανάπτυξη στο Τμήμα."
"Η επιτροπή συναντήθηκε με ένα ενθουσιώδες γκρουπ 24 φοιτητών από όλα τα εξάμηνα σπουδών (πρωτοετών, δευτεροετών, μικρών και μεγάλων ετών). Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό νούμερο λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την εξεταστική και κατευθύνονταν προς το "σπίτι" τους για τις θερινές διακοπές."
"Το Τμήμα παρείχε μια εξαιρετική ανάλυση SWOT συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών σχεδιασμών του, η οποία δείχνει ότι έχει επίγνωση των προβλημάτων του και των τρόπων αντιμετώπισής τους."
Συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς. "Αυτή η περιοχή είναι το ισχυρό πεδίο ανάπτυξης του Τμήματος." … "Στον τομέα της τοπικής οικονομίας το διδακτικό προσωπικό έχει λάβει ισχυρό ηγετικό ρόλο για την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων."
"Η επιτροπή εντυπωσιάστηκε από τα βραβεία που ελήφθησαν  από εκπαιδευτικές συνεργασίες ερευνητικών projects με επικεφαλής ομάδες φοιτητών που ανέπτυξαν μοντέλα τροφίμων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού Ecotrophelia."
"Το σκορ όλων των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού όσον αφορά τον αριθμό δημοσιεύσεων, των ετεροαναφορών και h-δείκτες είναι περισσότερο από ικανοποιητικό και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και εντυπωσιακό."
Ο Πρόεδρος του Τμήματος συμβαίνει να είναι ο Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και αυτό βοηθά το Τμήμα.  Ο Πρόεδρος έχει αναπτύξει μια γόνιμη συνεργασία με τον Δήμαρχο Λήμνου που υποστηρίζει το Τμήμα σε κάθε πτυχή λειτουργίας και ανάπτυξης του.

Για την πλήρη έκθεση εξ. αξιολόγησης του τμήματος πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών