Σε κάθε ένα από τα 18 Τμήματα του Πανεπιστημιού Αιγαίου λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με πεδίο δράσης την έρευνα.

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών