Αίτηση διακοπής φοίτησης (αναστολή σπουδών)
 Σημαντικές υπενθυμίσεις:
  1. Ν.4009/2-9-2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), άρθρο 80, παράγραφος 9δ:
"Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής*, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ' όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή"*.
(* θεωρείται το Τμήμα)
  1. Η "Αίτηση Διακοπής Σπουδών" κατατίθενται, πριν την έναρξη του εξαμήνου, και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα  (10) ημέρες, από την έναρξη αυτού του εξαμήνου.
  2. Μετά τη λήξη "Διακοπής Σπουδών", οι φοιτητές/τριες επανέρχονται αυτομάτως στην προτέρα κατάστασή τους, και αποκτούν την φοιτητική ιδιότητα.
 
Αίτηση διαγραφής από τμήμα
Έγγραφα που θα πρέπει να επιστραφούν στην γραμματεία, εφόσον διαθέτετε:
  1. Ακαδημαϊκή  Ταυτότητα, 
  2. Βιβλιάριο Υγείας του Πανεπιστημίου.
Αίτηση Ορκωμοσίας

 Αιτήσεις / Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας

 

 

Είσαι Πρωτοετής;

Είσαι Πρωτοετής;

 

Γραφείο Διασύνδεσης