ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΤΕΤΔ)
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΑ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Ιερού Λόχου 10 & Μακρυγιάννη (ισόγειο), 81400 Μύρινα, Λήμνος

 • ΣΚΟΠΟΙ/ΣΤΟΧΟΙ/ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


Το ΕΒΜΒΤ ξεκίνησε την αυτοδύναμη λειτουργία του σε νέο χώρο τον Ιούνιο του 2019. Πρωταρχικός σκοπός της δημιουργίας αυτού ήταν και παραμένει η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΕΤΔ στα γενικότερα πεδία της βιολογίας, μικροβιολογίας και βιοτεχνολογίας τροφίμων. Παράλληλα, η έρευνα που διεξάγεται σε αυτά τα πεδία, πέραν της διερεύνησης βασικών επιστημονικών ερωτημάτων/φαινομένων, αποσκοπεί και στην εξυπηρέτηση εφαρμογών σε πρακτικά και σύγχρονα πεδία κυρίως της μικροβιολογίας και βιοτεχνολογίας τροφίμων, όπως αυτά παρακάτω αναφέρονται (βλ. παρακάτω ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ).
Απώτεροι στόχοι της εφαρμοσμένης αυτής έρευνας αποτελούν: (α) η βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων (στα πλαίσια κυρίως του πεδίου της μικροβιολογίας τροφίμων), καθώς και (β) η εναρμόνιση με τις σύγχρονες τάσεις της βιο-βασιζόμενης οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας (στα πλαίσια κυρίως του πεδίου της βιοτεχνολογίας τροφίμων και των βιο-διεργασιών).
Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα (βλ. παρακάτω ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ), καθώς και με τους επαγγελματίες του κλάδου των τροφίμων και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς (βιοτεχνίες/βιομηχανίες, δημόσιοι/ιδιωτικοί φορείς, αρχές ελέγχου) και η από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την έρευνα και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής (βλ. παρακάτω ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ PROJECTS)

 

 • ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι παρακάτω θεματικές έρευνας αναπτύσσονται και υλοποιούνται στα πλαίσια της λειτουργίας του ΕΒΜΒΤ:

 • Μελέτες κινητικής, συμπεριφοράς, επιβίωσης και μεταβολισμού μικροοργανισμών των τροφίμων (αλλοιογόνων, παθογόνων, τεχνολογικά χρήσιμων), καθώς και αυτών στα πλαίσια της εφαρμοσμένης βιοτεχνολογίας τροφίμων και των βιομηχανικών ζυμώσεων (αριστοποίηση συνθηκών ζύμωσης και κλιμάκωση μεγέθους των βιο-διεργασιών)
 • Μελέτες μικροβιακής οικολογίας τροφίμων, μικροβιακών αλληλεπιδράσεων
 • Απομόνωση, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση ευεργετικών μικροοργανισμών (τεχνολογικά χρήσιμοι, προβιοτικοί) για περαιτέρω εφαρμογές (τροφίμων και αλλού)
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων ελέγχου ή/και αδρανοποίησης επιβλαβών μικροοργανισμών των τροφίμων (π.χ. φυτοχημικά, ένζυμα, παρεμποδιστές κυτταρικής επικοινωνίας)
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή γρήγορων και αξιόπιστων μεθόδων ταυτοποίησης και ποσοτικοποίησης μικροοργανισμών των τροφίμων (16/23S DNA sequencing, qPCR, culture independent approaches-NGS)
 • Μελέτες φυσιολογίας μικροβιακών κυττάρων (RT-qPCR, transcriptomics, metabolomics, proteomics) υπό συνθήκες καταπόνησης (π.χ. έκθεση σε αντιμικροβιακά, συντηρητικά των τροφίμων, ψύξη/κατάψυξη), πρόβλεψη μετέπειτα συμπεριφοράς αυτών (π.χ. δυνατότητα ανάπτυξης σε τρόφιμα, παθογονικό δυναμικό).
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των τροφίμων και βελτίωση της ασφάλειας αυτών, τεχνολογία των πολλαπλών εμποδίων
 • Μελέτες προσκόλλησης/αποκόλλησης μικροοργανισμών από επιφάνειες, δημιουργίας βιο-υμενίων και υγιεινή βιομηχανιών τροφίμων
 • Ανάλυση επικινδυνότητας βιολογικών κινδύνων τροφίμων (ιδιαιτέρως των παθογόνων βακτηρίων)
 • Ταυτόχρονη βιοτεχνολογική επεξεργασία και αξιοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων του ευρύτερου γεωργο-βιομηχανικού τομέα στα πλαίσια της βιο-βασιζόμενης οικονομίας, της αειφόρου/βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας  (απορρύπανση επικίνδυνων περιβαλλοντικά εκροών και παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας) 
 • Αναλύσεις (π.χ. HPLC, GC κ.α.) ρύπων γεωργο-βιομηχανικών εκροών και αποικοδόμησης αυτών από τους μικροοργανισμούς, καθώς και αναλύσεις των προϊόντων μεταβολισμού τους (π.χ. μικροβιακής πρωτεΐνης και λίπους, πολυσακχαριτών, οργανικών οξέων, αλκοολών, πολυολών κ.α.).

 

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σήμερα το ΕΒΜΒΤ είναι επαρκώς εξοπλισμένο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Σε αυτό είναι ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούν:

 • φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους
 • φούρνοι ξήρανσης/αποστείρωσης
 • ψυχόμενες επιτραπέζιες φυγόκεντροι
 • λουτρά υπερήχων και υδατόλουτρα
 • αυτόκαυστα
 • ψυχόμενοι επωαστικοί θάλαμοι
 • θάλαμος νηματικής ροής (τύπου ΙΙ)
 • συσκευές PCR (κλασική και πραγματικού χρόνου)
 • συσκευές οριζόντιας και κάθετης ηλεκτροφόρησης, DGGE
 • σύστημα ψηφιακής απεικόνισης πηκτών (Gel Imaging System-UV camera)
 • οπτικά μικροσκόπια (φωτεινού πεδίου και φθορισμού)
 • στερεοσκόπια
 • ψυγεία, οριζόντιοι (-20 oC) και κάθετοι υπερκαταψύκτες (-80 oC)
 • pHμετρα
 • αναλυτικοί ζυγοί
 • φούρνος μικροκυμάτων
 • αναγνώστης μικροπλακιδίων με μονοχρωμάτωρα (UV-VIS)
 • αναερόβιοι επωαστικοί θάλαμοι
 • ομογενοποιητές (stomacher, ULTRA Turrax)
 • συστήματα φιλτραρίσματος, σύστημα παραγωγής νερού ανττίστροφης ώσμωσης και υπερκάθαρου
 • μετρητές αποικιών
 • συσκευές λύσης κυττάρων (με σφαιρίδια και υπέρηχους)
 • μηχανικοί και θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες
 • παγομηχανή
 • επωαστικές ανακινούμενες τράπεζες

 

 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΦΙΛ

Το έμψυχο δυναμικό του ΕΒΜΒΤ (βλ. παρακάτω ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ) διεξάγει έρευνα αιχμής, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συγγράμματα και συνέδρια. Αυτό επίσης μεριμνά για την ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της αλλοδαπής σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (βλ. παρακάτω ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ).

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ PROJECTS


Το έμψυχο δυναμικό του ΕΒΜΒΤ συμμετέχει στην κατάθεση ερευνητικών προτάσεων (προς χρηματοδότηση από αρμόδιους φορείς), για υλοποίηση είτε κατ’ αποκλειστικότητα, είτε σε συνεργασία με άλλες ερευνητικές ομάδες ή/και επιχειρήσεις τροφίμων.
Σήμερα, στο ΕΒΜΒΤ υλοποιούνται, στο σύνολο ή μερικώς, τα παρακάτω ερευνητικά projects:
•    «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ "AGRICA": Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου» (MIS 5021513), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2010, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (χρηματοδότηση για ΤΕΤΔ: 399.267,60 €)
•    «Μεταγραφικός προσδιορισμός συνδυαστικής επαγωγής ανθεκτικότητας (προσαρμογής στο στρες) και μολυσματικότητας σε κύτταρα Listeria monocytogenes συνέπεια έκθεσης αυτών σε αντιμικροβιακές ενώσεις» (101635), «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020. (χρηματοδότηση για ΕΒΜΒΤ: 46.000,00 €)
Παράλληλα στο ΕΒΜΒΤ υλοποιούνται καθημερινά πλήθος ερευνητικών διατριβών από φοιτητές του ΤΕΤΔ, μεταδιδάκτορες, αλλά και περιοδικά και από φιλοξενουμένους φοιτητές/ερευνητές άλλων Πανεπιστημίων/Ερευνητικών Ιδρυμάτων.

 

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επι του παρόντος, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΒΜΒΤ συγκαταλέγονται η εξυπηρέτηση των αναγκών των παρακάτω έξι (6) εργαστηριακών μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΕΤΔ:

BΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ


Το έμψυχο δυναμικό του ΕΒΜΒΤ έχει αναπτύξει τις παρακάτω συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα:

Ελλάδα

 • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ)
 • Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ), Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) Δήμητρα
 • Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)

Αλλοδαπή

 • Institut Nationale de la Recherche Agronomique (INRA), UMR MICALIS, AgroParisTech, Γαλλία
 • Department of Chemical Engineering (LEPABE), University of Porto, Πορτογαλία
 • Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture Research (NOFIMA), Νορβηγία

Οι παραπάνω συνεργασίες αφορούν την από κοινού κατάθεση ερευνητικών προγραμμάτων, ανταλλαγές φοιτητών/προσωπικού, συγγραφή κοινών δημοσιεύσεων, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Πέραν αυτών, το ΕΒΜΒΤ συνεχώς επιδιώκει την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών και με άλλους φορείς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

 

 •  ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στο ΕΒΜΒΤ απασχολείται σήμερα το ακόλουθο ανθρώπινο δυναμικό:

1.    Ευστάθιος Γκιαούρης, Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων
CV: http://www.fns.aegean.gr/index.php/26-general/prosopiko-kat/44-giaouris 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.    Δημήτριος Σαρρής, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
CV: http://www.fns.aegean.gr/index.php/tmima/prosopiko-m/didaktino-men/26-general/prosopiko-kat/659-sarris 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.    Ευθύμιος Πούλιος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Μικροβιολογίας
CV: http://www.fns.aegean.gr/index.php/26-general/prosopiko-kat/459-poulios 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.    Νικόλαος Ανδρίτσος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος/Μεταδιδάκτορας, Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
CV: http://www.fns.aegean.gr/index.php/tmima/prosopiko-m/panepistimiakoi-ypotrofoi-m/26-general/prosopiko-kat/653-andritsos-staff 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.    Χριστίνα Σακαρίκου, Πανεπιστημιακός Υπότροφος/Μεταδιδάκτορας, Μοριακή Μικροβιολογία
CV: http://www.fns.aegean.gr/index.php/tmima/prosopiko-m/panepistimiakoi-ypotrofoi-m/26-general/prosopiko-kat/654-sakarikou 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επιπλέον του παραπάνω προσωπικού, στο έργο του ΕΒΜΒΤ ουσιαστικά και καθημερινά συμβάλλουν πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υλοποιώντας ερευνητικά projects μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας (πτυχιακές, μεταπτυχιακές διατριβές, διδακτορικά).

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών