ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΤΕΤΔ)
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΠΑ)

Διεύθυνση:    Εργαστήριο Αειφόρου Αγρο-Διατροφής και Ευφυούς Γεωργίας

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Αικ. Μηνά, Ιερού Λόχου 10 και Μακρυγιάννη, 81400, Μύρινα, Λήμνος

Επικοινωνία:    Γεώργιος Βάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, τηλ: +30 22540 83116, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΣΚΟΠΟΣ

Το ΕΑΑΔΕΓ εστιάζει στη μελέτη θεματικών έρευνας που αφορούν τη Βιώσιμη Διατροφή, την Αγροδιατροφή, την Ευφυή Γεωργία και τη Διαχείριση των Βιοτικών Πόρων, σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Κυρίαρχος σκοπός του ΕΑΑΔΕΓ αποτελεί, η διεπιστημονική προσέγγιση ανάμεσα στην γεωργία και το περιβάλλον, για την μελέτη σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων της επιστήμης τροφίμων και διατροφής, μέσα από το πρίσμα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της αειφόρου αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης και της διατροφής του ανθρώπου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Βιώσιμη Διατροφή, Οικολογικό Αποτύπωμα Τροφίμων και Επισιτιστική Ασφάλεια
 • Αγρο-Διατροφικά Συστήματα και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Διατροφής
 • Ευφυής Γεωργία, Γεωργία Ακριβείας και Ψηφιακή Γεωργία
 • Βιοδραστικότητα Βοτάνων και Φαρμακευτικών Φυτών
 • Διαχείριση Βιοτικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 • Χωρική Ανάλυση και Γ.Σ.Π. στην Αγροτική Ύπαιθρο


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ και ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το ΕΑΑΔΕΓ εδρεύει στο κτήριο Αικ. Μηνά του ΤΕΤΔ/ΠΑ και για την υλοποίηση ποικίλων ερευνητικών πρωτοβουλιών έχει στη διάθεση του τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του ΤΕΤΔ. Ενδεικτικά:

 • Εργαστηριακός εξοπλισμός για αναλύσεις βιοδραστικότητας, όπως λουτρό υπερήχων, υδατόλουτρο, φασματοφωτόμετρο ορατού κ.α.
 • Εξοπλισμός πεδίου και πληροφορικής για αναλύσεις τηλεπισκόπησης πολυφασματικών και θερμικών δεδομένων διαφορετικής χωρικής κλίμακας (επίγειας, εναέριας και δορυφορικής).
 • Μετεωρολογικός σταθμός, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωγραφίας (http://meteo.aegean.gr/myrina.php).
 • Ιπποκρατικός Βοτανικός Κήπος, μέλος του Δικτύου των Ελληνικών Βοτανικών Κήπων (http://lemnos-bg.aegean.gr/).

     

ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ΕΑΑΔΕΓ στελεχώνεται από το ακόλουθο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και από επιστημονικούς συνεργάτες:

Μέλη ΔΕΠ (ΤΕΤΔ):

 • Γεώργιος Βάσιος, Επίκουρος Καθηγητής “Διαχείρισης Βιοποικιλότητας στην Αγροδιατροφή”

Επιστημονικοί Συνεργάτες:

 • Ανδρέας Τρούμπης, Καθηγητής “Οικολογίας”, ΤΠ, ΠΑ
 • Κωνσταντίνος Γιαγκίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής “Φυσιολογίας του Ανθρώπου”, ΤΕΤΔ, ΠΑ
 • Ιωάννης Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής “Στρατηγικής των Επιχειρήσεων”, ΤΠΔΑ, Παν. Δυτ. Μακεδονίας
 • Ευθύμιος Πούλιος, ΕΔΙΠ “Μικροβιολογίας”, ΕΒΜΒΤ, ΤΕΤΔ, ΠΑ

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές (ΤΕΤΔ):

 • Χριστίνα Σακαρίκου, “Μελέτη της παραγωγής βιολογικού οίνου με φυσικά συντηρητικά (χωρίς θειώδη) στη δυναμική του βιομηχανικού οινοπαραγωγικού κλάδου”.

Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΤΕΤΔ):

 • Ελευθερία Αλεξουδάκη, “Χωροχρονική ανάλυση δεδομένων σε πολλαπλές κλίμακες για τη λήψη αποφάσεων: εφαρμογές στην ευφυή γεωργία”.
 • Μαρία Γιαλελή, “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Αγρο-διατροφικών Συστημάτων για την εφαρμογή βιώσιμων διατροφικών προτύπων και προαγωγή του Ευ Ζην”.
 • Μιχαήλ Κωστόπουλος, “Ανάπτυξη χωρικού συστήματος διαχείρισης των θυμαρότοπων Λήμνου για τη διατήρηση και βιώσιμη αξιοποίηση τους σε τοπικό επίπεδο”.

Προπτυχιακοί Φοιτητές (ΤΕΤΔ):

 • Άννα Δημητράκη
 • Χριστίνα Ζηλίδου
 • Ζαχαρούλα Κοκονόζη
 • Ειρήνη Κοπτσή
 • Παναγιώτα Κοτζιά
 • Μάριος ΛέτσιοςΑργύρη Μανώλη
 • Ευγενία Μαστρογιάννη
 • Ανθή Ξηνταριανού
 • Ιωάννα Παγωνίδου
 • Ελισάβετ Παπαδοπούλου
 • Ιωάννα Παπακώστα
 • Αικατερίνη Ρουμελιώτη
 • Παρασκευάς Τσικούδης


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Μεθοδολογία χωροχρονικής ανάλυσης των διαταραχών στους θυμαρότοπους για τη διατήρηση και αποκατάσταση τους σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, συνδυάζοντας συστήματα πολυφασματικών εικόνων σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες (κωδικός: 100925). Ερευνητικό πρόγραμμα, βάση της: «Υποστήριξης ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ‐ΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2014‐2020. Βαθμολόγηση: 92,62/100. Χρηματοδότηση: 41.000 €
 • Ερευνητική Δομή “AGRICA”: Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αγροδιατροφής του Αιγαίου (MIS 5021513). Χρηματοδότηση εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014‐2020, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Χρηματοδότηση για ΤΕΤΔ: 400.000 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΕΑΑΔΕΓ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα που αφορούν τη βιώσιμη διατροφή, την περιβαλλοντική διαχείριση και την κλιματική αλλαγή. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας, ο στόχος που τίθεται είναι η ευαισθητοποίηση συγκεκριμένων ομάδων, αλλά και του κοινού, σε σύγχρονα και κρίσιμα ζητήματα της επιστήμης τροφίμων και διατροφής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Antonopoulou M, Mantzorou M, Serdari A, Bonotis, K, Vasios G, Pavlidou E, Trifonos C, Vadikolias K, Petridis D, Giaginis C. (2019) Evaluating Mediterranean diet adherence in university student populations: Does this dietary pattern affect students' academic performance and mental health? International Journal of Health Planning and Management (in press). doi: 10.1002/hpm.2881 (IF: 1.450)
 • Poulios E, Giaginis C, Vasios GK (2019) Current advances on the extraction and identification of bioactive components of sage (Salvia spp.). Current Pharmaceutical Biotechnology 20(10):845-857. doi: 10.2174/1389201020666190722130440 (IF: 1.743)
 • Troumbis AY, Hatziantoniou M, Vasios GK (2019) Nutritional culturomics and big data: Macroscopic patterns of change in food, nutrition and diet choices. Current Pharmaceutical Biotechnology 20(10):895-908. doi: 10.2174/1389201020666190211125550 (IF: 1.516)
 • Vasios GK, Troumbis AY, Zevgolis Y, Hatziantoniou MN, Balis MF (2019) Environmental choices in the era of ecological modernization: siting of common interest facilities as a multi-alternative decision field problem in insular setups. Environment Systems and Decisions 39(1):49-64. doi: 10.1007/s10669-018-9690-9

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Giaginis C, Mantzorou M, Troumbis A, Vasios G (2019) Orthodox Monastic Diet: a sustainable diet with potential beneficial effects for human health and quality of life. 2nd European Lifestyle Medicine Congress (ELMO), 08-10/11/19, Rome, Italy.
 • Πούλιος Ε, Βάσιος ΓΚ, Αποστολοπούλου Ξ, Δημητράκη Α, Ζηλίδου Χ, Κόπτση Ε, Μαστρογιάννη Ε, Παπαδοπούλου Ε, Παπακώστα Ι, Γιαγκίνης Κ (2019) Προσδιορισμός ολικών φαινολικών συστατικών και αξιολόγηση της αντιοξειδωτικής δραστικότητας ελληνικών ποικιλιών θυμαριού, ρίγανης και φασκόμηλου διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνοφαρμακολογίας, 11-13/10/19, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Παπακώστα Ι, Μαστρογιάννη Ε, Γιαγκίνης Κ, Βάσιος ΓΚ, Πούλιος Ε (2019) Προσδιορισμός ολικών φαινολικών συστατικών και αντιοξειδωτικής δραστικότητας διαφόρων ποικιλιών ελληνικού θυμαριού. 16ο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 10-13/10/19, Αθήνα, Ελλάδα.
 • Vasios GK, Antoniadis I, Zevgolis Y, Giaginis C, Troumbis AY (2019) Turning a Problem into an Opportunity through Tourism and Marketing: The Case of Wild Rabbits in Lemnos Island, Greece. International Conference on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT 2019) 17-21/07/19, Chios, Greece.
 • Ζηλίδου Χ, Κόπτση Ε, Γιαγκίνης Κ, Βάσιος ΓK, Πούλιος Ε (2019) Προσδιορισμός ολικών φαινολικών συστατικών και αντιοξειδωτικής δραστικότητας διαφόρων ποικιλιών ελληνικού φασκόμηλου. 41ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ), 09-11/05/19, Κατερίνη, Ελλάδα

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών