ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(Συμμετοχή σε Διαγωνισμό Ecotrophelia)
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Σκάλκος

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Με στόχο: α) την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της δημιουργικότητας, β) την εφαρμογή των γνώσεων, αλλά και γ) την απόκτηση εμπειριών, ακολουθώντας καινοτόμες, σύγχρονες παγκόσμιες πρακτικές στον τομέα των τροφίμων, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, το Τμήμα εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ από ομάδες προπτυχιακών φοιτητών, σε συνεργασία με τις πλέον δυναμικές, επιτυχημένες Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων.  Το «εγχείρημα» ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, και συνεχίζεται με επιτυχία, βασιζόμενο στην αποδοχή, και την εξαιρετικά θετική ανταπόκριση των φοιτητών.  Η υλοποίηση των projects, κάθε χρόνο, βασίζεται στην συμμετοχή των εν λόγω ομάδων φοιτητών με τα προϊόντα που αυτοί παράγουν στον πανευρωπαϊκό, φοιτητικό διαγωνισμό ECOTROPHELIA, που διοργανώνεται από το 2011 στην Ελλάδα από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ECOTROPHELIA:
Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός “Ecotrophelia” που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2011, έχει ως σκοπό αφενός μεν την υποστήριξη νέων  Ελλήνων φοιτητών, που ασχολούνται με την επιστήμη των τροφίμων αφετέρου δε την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για τη Βιομηχανία Τροφίμων.  Στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων καινοτόμων προϊόντων διατροφής για τον άνθρωπο  με στοιχεία οικολογικής καινοτομίας. Είναι ανοικτός σε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς) των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων της Ελλάδας. Οι φοιτητές κάθε ομάδας μπορεί να προέρχονται από το ίδιο ή διαφορετικά πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα και υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας των  φοιτητών με εταιρείες τροφίμων και ποτών. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 2 επίπεδα. Πρώτα σε εθνικό, όπου ο κάθε Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων διοργανώνει το διαγωνισμό στη χώρα του για την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας και στη συνέχεια οι νικητές όλων των χωρών συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Περισσότερα στοιχεία για τον διαγωνισμό, τα έντυπα υποβολής κ.α., στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ: www.sevt.gr


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
Η διαδικασία που ακολουθείται κάθε χρόνο για την επιλογή των φοιτητών, των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, και την εξεύρεση και παραγωγή των καινοτόμων, διατροφικών προϊόντων, ακολουθεί τις ακόλουθες φάσεις που υλοποιούνται με χρονική σειρά κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

Φάση 1η: Επιλογή των φοιτητών (Νοέμβριος):
Μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος επιλέγονται οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στα projects το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με κριτήρια την ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, και την εντοπιότητα τους σε σχέση και με τον τόπο δραστηριότητας της συνεργαζόμενης επιχείρησης.  Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής μετά το 2ο έτος φοίτησης των, και εφ’ όσον έχουν επιλέξει το μάθημα της πρακτικής άσκησης. Προτεραιότητα δίδεται στους φοιτητές του 4ου, και 3ου έτους αντίστοιχα που επιθυμούν να συμμετάσχουν.  Οι φοιτητές που θα επιλεγούν παρακολουθούν ταχύρυθμα 2-ωρα σεμινάρια παραγωγής νέων προϊόντων, καθορισμού προδιαγραφών γι’ αυτά, και δημιουργίας των αντίστοιχων business plans.

Φάση 2η: Επιλογή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (Δεκέμβριος):
Μετά από επικοινωνία με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επιλέγονται από τον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης  εκείνες με τις οποίες θα υπάρξει συνεργασία για τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων.  Σε συνεργασία της εταιρείας με τον κάθε υπεύθυνο καθηγητή, που προθυμοποιείται να συμμετάσχει,  επιλέγεται η αρχική ιδέα του προϊόντος που θα παραχθεί, και θα παρουσιασθεί στον διαγωνισμό ecotrophelia.  Στην ίδια φάση οργανώνονται οι ομάδες φοιτητών (από 3 έως 5) που θα συμμετάσχουν σε κάθε project, σε κάθε εταιρεία, συντονίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή, και ξεκινάει η προετοιμασία του έργου.

Φάση 3η: Υποβολή αρχικού φακέλου στον διαγωνισμό (Απρίλιος):
Η τρίμηνη περίπου προετοιμασία (Ιανουάριος – Μάρτιος) των φοιτητών που υλοποιείται και με ολιγοήμερες επισκέψεις στην κάθε εταιρεία καταλήγει στην σύνταξη και την υποβολή του αρχικού φακέλου του διαγωνισμού, που περιλαμβάνει «θεωρητικά στοιχεία» του υπό παραγωγή προϊόντος (παραγωγής και διάθεσης, συσκευασίας, διατροφικής αξίας κ.α.)

Φάση 4η: Παραγωγή των προϊόντων, και υποβολή του τελικού φακέλου στον διαγωνισμό (Μάιος – Ιούλιος):
Η παραγωγή, ο ποιοτικός έλεγχος, και συσκευασία των προϊόντων γίνεται στις εγκαταστάσεις της κάθε εταιρείας όπου οι φοιτητές εργάζονται για διαστήματα  εβδομάδων σε μήνες που δεν έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις μαθημάτων στην Λήμνο.  Ταυτόχρονα συντάσσεται το επιχειρηματικό σχέδιο του προϊόντων, και ο τελικός φάκελος του διαγωνισμού ecotrophelia, που υποβάλλεται στην προκαθορισμένη ημερομηνία.

Φάση 5η: Συμμετοχή στον διαγωνισμός (Ιούλιος):
Οι ομάδες των φοιτητών, με τα προϊόντα κάθε μία, τον υπεύθυνο καθηγητή, και εκπρόσωπο της κάθε εταιρείας συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προϊόντων που γίνονται από την επιτροπή του διαγωνισμού, κεκλεισμένων των θυρών, στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Αθήνα.  Ορισμένες από τις ομάδες των συμμετεχόντων φοιτητών, με βάση τα προϊόντα τους έχουν την τύχη να βραβεύονται σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα τα νέα προϊόντα που παρουσιάζονται στον διαγωνισμός πανευρωπαϊκά, καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού: www.ecotrophelia.eu

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΡΔΟΣ (7-3-2013)

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ακ. έτους 2010-2011 (Διαγωνισμός ecotrophelia 2011)
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ακ. έτους 2011-2012 (Διαγωνισμός ecotrophelia 2012)

Το 1ο προϊόν στην αγορά της Αμερικής (Agrenda 8_2013).jpg

Το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 -2013 συμμετείχαν στον διαγωνισμό Ecotrophelia 2013 5 ομάδες φοιτητών οι οποίες υπό την επίβλεψη καθηγητών και σε συνεργασία με 5 επιχειρήσεις τροφίμων παρήγαγαν 5 διαφορετικά καινοτόμα προϊόντα διατροφής, ένα εκ των οποίων βραβεύθηκε με το 2ο βραβείο.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ακ. έτους 2012-2013 (Διαγωνισμός ecotrophelia 2013)

'Εφημ ΕΜΠΡΟΣ 2_8_2013

Εφημ Agrenda 31_7_2013

 

Το Ακαδημαικό έτος 2013-2014 συμμετείχαν στον διαγωνισμό 3 ομάδες φοιτητών που παρήγαγαν τρία νέα προϊόντα σε συνεργασία με τις εταιρείες Μαστίχα Χίου - Apivita - Παυλίδης.  Μία εκ των τριών ομάδων απέσπασε το 2 βραβείο του διαγωνισμού.  

Προϊοντα Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014 (Ecotrophelia 2014)

Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (3_7_2014) Βράβευση Φοιτητών ΠΑ.pdf
Το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 συμμετείχαν στον διαγωνισμό για άλλη μία φορά 3 ομάδες φοιτητών με προϊόντα που δημιούργησαν σε συνεργασία με τις εταιρείες Μαστίχα Χίου - Στεργίου -   Apivita.  Μία εκ των ομάδων τιμήθηκε με το βραβεί καλλύτερης παρουσίασης στον διαγωνισμό

Προϊόντα Ακαδημαϊκού Έτους 204 - 2015 (Ecotrophelia 2015)

Το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 το ως άνω έργο των φοιτητικών ομάδων, με την συνεχή εκφραση ιδεών, καινοτομίας και δημιουργίας των φοιτητών με την υποστήριξη των καθηγητών φυσικά έλαβε πανελλαδική προβολή μέσα απο την ειδική ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ΣΒΕΕ στην Θεσσαλονίκη στις 21 Απριλίου με τίτλο: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το link "ΗΜΕΡΙΔΕΣ" της ιστοσελίδας.

Στοιχεία των 15 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ που παρήχθησαν την 5ετία 2011 - 2015 καταγράφονται στο επισυναπτόμενο αρχείο (pdf)

Το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 τρεις ομάδες φοιτητών σε συνεργασία με τις εταιρείας ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. - Μαστίχα Χίου - Chipita έφτιαξαν τρία καινοτόμα διατροφικά snacks, όλα με 100% πρώτες ύλες του Αιγαίου και συμμετείχαν στο διαγωνισμό που έγινε στις 30 Ιουνίου στο Ζάππειο μαζί με άλλες 16 ομάδες από τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Και αυτή την χρονία (6η συνεχή!) μία ομάδα απέσπασε το βραβείο "καλύτερου πλάνου marketing και εμπορίας".

Προϊόντα Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016 (Ecotrophelia 2016)

Εφημ. ΕΘΝΟΣ 5_7_2016 (πρώτη σελίδα)

Εφημ. ΕΘΝΟΣ 5_7_2016 (ένθετο)

Το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 τρεις ομάδες φοιτητών σε συνεργασία με τις εταιρείες ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. - ELBISCO - APIVITA έφτιαξαν τρία νέα, καινοτόμα προϊόντα (ένα σνακ, ένα κρουασάν, και ένα προϊόν με βάση το μέλι) και συμμτείχαν στον διαγωνισμό που έγινε στο Ζάππειο μαζί με άλλες 12 ομάδες από τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.  ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ μία εκ των ομάδων απέσπασε βραβείο, και μάλιστα για 2η συνεχή χρονιά το βραβείο "καλύτερου πλάνου marketing και εμπορίας".
Προϊόντα Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017 (Ecotrophelia 2017)

 


 

 

 

 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών