Η εφαρμογή StudentsWeb αφορά την άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών, δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας.

Η υπηρεσία προσφέρει στους φοιτητές – χρήστες του συστήματος την δυνατότητα εμφάνισης κάποιων γενικών πληροφοριών του ιδρύματος και του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.

Επίσης οι φοιτητές μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν και να επεξεργαστούν προσωπικά στοιχεία που αφορούν μόνο τους ίδιους.
 
Η Είσοδος στην Υπηρεσία StudentsWeb, γίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
Πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), που σας έχει δοθεί από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Χρηστών Λήμνου.
 
Περισσότερες Πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής Student Web:
 
 
Οδηγίες για την προσθήκη μαθημάτων στην Δήλωση Μαθημάτων, για την εμβόλιμη Εξεταστική του Φεβρουαρίου, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
 
 
 
 
Αίτηση διακοπής φοίτησης (αναστολή σπουδών)
 Σημαντικές υπενθυμίσεις:
 1. Ν.4009/2-9-2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), άρθρο 80, παράγραφος 9δ:
"Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής*, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ' όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή"*.
(* θεωρείται το Τμήμα)
 1. Η "Αίτηση Διακοπής Σπουδών" κατατίθενται, πριν την έναρξη του εξαμήνου, και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα  (10) ημέρες, από την έναρξη αυτού του εξαμήνου.
 2. Μετά τη λήξη "Διακοπής Σπουδών", οι φοιτητές/τριες επανέρχονται αυτομάτως στην προτέρα κατάστασή τους, και αποκτούν την φοιτητική ιδιότητα.
 
Αίτηση διαγραφής από τμήμα
Έγγραφα που θα πρέπει να επιστραφούν στην γραμματεία, εφόσον διαθέτετε:
 1. Ακαδημαϊκή  Ταυτότητα, 
 2. Βιβλιάριο Υγείας του Πανεπιστημίου.
Αίτηση Παροχής υγειονομικής Περίθαλψης
Αίτηση Ορκωμοσίας
Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής σε άλλο τμήμα

 Αιτήσεις / Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας

 

 

Αιτήσεις προς Γραμματεία
 
Αγαπητή μας φοιτήτρια, αγαπητέ μας φοιτητή,σ' αυτή την ιστοσελίδα προσπαθούμε να σου δώσουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να διευκολυνθείς στην εγγραφή σου και στην πρώτη σου επαφή με το Αιγαίο και το Πανεπιστήμιό του.
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την εγγραφή των πρωτοετών είναι:
 • Τίτλος απόλυσης. Απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοιτήσατε ή αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου αυτού.
 • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνετε ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι/ες σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες).
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένο).
 • Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι αποφοίτησαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.
 • Τα αγόρια που χρειάζεται να πάρουν «Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική Χρήση» θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν το Πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αρρένων, που εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο έχετε εγγραφεί (δηλαδή εκεί που βρίσκεται η οικογενειακή σας μερίδα). Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί το Πιστοποιητικό του Δήμου, υπάρχει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησής του από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στην τελευταία περίπτωση, η «Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική Χρήση» που εκδίδει το Πανεπιστήμιο δεν θα δοθεί την ώρα της εγγραφής, αλλά με κάποιες ημέρες καθυστέρησης.
Έντυπα και Οδηγίες Συμπλήρωσης
 
Για να προετοιμαστείς πριν από την ημέρα της εγγραφής σου, μπορείς να ανοίξεις τα έντυπα που βρίσκονται παρακάτω, είτε για να έχεις μια ιδέα των πληροφοριών που ζητούνται, είτε ακόμη και για να τα συμπληρώσεις εκ των προτέρων. Τα έντυπα που ακολουθούν είναι όσα είναι κοινά για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την ημέρα της εγγραφής ενδεχομένως σου ζητηθεί να συμπληρώσεις πρόσθετο έντυπο που ειδικότερα ζητά το Τμήμα σου.
 • Αίτηση Εγγραφής - Δήλωση Στοιχείων: Αποτελεί το κυρίως έντυπο εγγραφής. Τα στοιχεία που απαιτούνται βρίσκονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Απολυτήριο Λυκείου και το Πιστοποιητικό του Δήμου (για τα αγόρια).
 • Υπεύθυνη Δήλωση μη Εγγραφής σε Άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Από το Νόμο απαγορεύεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε περισσότερα του ενός Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στην Ελλάδα. Για όσους έχουν εγγραφεί σε άλλο Τμήμα χωρίς να έχουν αποφοιτήσει, πρέπει να υπάρχει και έγγραφο διαγραφής από την Γραμματεία του Τμήματος αυτού. Όλοι πάντως, ακόμη και αυτοί που δεν έχουν γραφτεί ποτέ σε Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, πρέπει να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Δελτίο Εγγραφής Μαθημάτων Διαφέρει από Τμήμα σε Τμήμα και η συμπλήρωσή του προϋποθέτει εξειδικευμένες διευκρινίσεις από τη Γραμματεία κάθε Τμήματος, γι' αυτό και δεν παραθέτουμε το κενό έντυπο.
 • Αίτηση Βιβλιοθήκης: Απλή αίτηση που απαιτείται για να σου δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.
Η Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) αποτελεί μια νέα Πανεπιστημιακή δομή η οποία συνθέτει, οργανώνει και συντονίζει, σε μια ενιαία βάση, τις δομές σύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την αγορά εργασίας, την απασχόληση και την καινοτομία και ειδικότερα, τις δομές :
1. Του Γραφείου Διασύνδεσης
2. Της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/ φοιτητριών 3. Της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Οι δραστηριότητες της Δ.Α.ΣΤΑ. απευθύνονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες απ' αυτό.
Η Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει την κεντρική δομή της στη Μυτιλήνη αλλά διαθέτει και τοπικά Γραφεία σε κάθε νησί. 
για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
 • Στατιστικό Δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής: Το Δελτίο δεν αποτελεί διοικητικό έγγραφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι υποχρέωσή μας προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) να συμπληρώνεται το Δελτίο αυτό και να αποστέλλεται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφτείς την παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
 
 
 
 
Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τα οποία το Υπουργείο καλεί τους φοιτητές των A.E.I. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών:
 • είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄,
 • είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση),
 • είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,
 • είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν στα ΑΕΙ σε ποσοστό θέσεων καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ. 151/20049/Β6 (Β΄272) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • είτε ως έχοντες την κυπριακή καταγωγή, οι οποίοι εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5, 7 και 8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (Α΄76), δηλώνοντας:
  • είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.
  • είτε τις περιπτώσεις που ορίζονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αιτών δεν μοριοδοτείται και δηλώνει τη
   Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί.
  • είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 2, της αριθ. 52596/Ζ1/27‐03‐2017 ΥΑ (Β΄1241) προκειμένου για τους φοιτητές με κυπριακή καταγωγή

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr , στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Μεταγραφών 2017.pdf

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών