Η εφαρμογή StudentsWeb αφορά την άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών, δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας.

Η υπηρεσία προσφέρει στους φοιτητές – χρήστες του συστήματος την δυνατότητα εμφάνισης κάποιων γενικών πληροφοριών του ιδρύματος και του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.

Επίσης οι φοιτητές μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν και να επεξεργαστούν προσωπικά στοιχεία που αφορούν μόνο τους ίδιους.
 
Η Είσοδος στην Υπηρεσία StudentsWeb, γίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
Πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), που σας έχει δοθεί από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Χρηστών Λήμνου.
 
Περισσότερες Πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής Student Web:
 
 
Οδηγίες για την προσθήκη μαθημάτων στην Δήλωση Μαθημάτων, για την εμβόλιμη Εξεταστική του Φεβρουαρίου, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
 
 
 
 
 
 
Αίτηση διακοπής φοίτησης (αναστολή σπουδών)
 Σημαντικές υπενθυμίσεις:
 1. Ν.4009/2-9-2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), άρθρο 80, παράγραφος 9δ:
"Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής*, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ' όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή"*.
(* θεωρείται το Τμήμα)
 1. Η "Αίτηση Διακοπής Σπουδών" κατατίθενται, πριν την έναρξη του εξαμήνου, και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα  (10) ημέρες, από την έναρξη αυτού του εξαμήνου.
 2. Μετά τη λήξη "Διακοπής Σπουδών", οι φοιτητές/τριες επανέρχονται αυτομάτως στην προτέρα κατάστασή τους, και αποκτούν την φοιτητική ιδιότητα.
 
Αίτηση διαγραφής από τμήμα
Έγγραφα που θα πρέπει να επιστραφούν στην γραμματεία, εφόσον διαθέτετε:
 1. Ακαδημαϊκή  Ταυτότητα, 
 2. Βιβλιάριο Υγείας του Πανεπιστημίου.
Αίτηση Ορκωμοσίας

 Αιτήσεις / Δικαιολογητικά Ορκωμοσίας

 

 

 
Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τα οποία το Υπουργείο καλεί τους φοιτητές των A.E.I. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών:
 • είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου εκάστου σχολικού έτους, Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄,
 • είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση),
 • είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,
 • είτε ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν στα ΑΕΙ σε ποσοστό θέσεων καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ. 151/20049/Β6 (Β΄272) ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • είτε ως έχοντες την κυπριακή καταγωγή, οι οποίοι εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5, 7 και 8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015 (Α΄76), δηλώνοντας:
  • είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015.
  • είτε τις περιπτώσεις που ορίζονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο αιτών δεν μοριοδοτείται και δηλώνει τη
   Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί.
  • είτε τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 2, της αριθ. 52596/Ζ1/27‐03‐2017 ΥΑ (Β΄1241) προκειμένου για τους φοιτητές με κυπριακή καταγωγή

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr , στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Εγκύκλιος Μεταγραφών 2017.pdf

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών