Σας κοινοποιούμε τροπολογία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ν. 4229/2014, Α΄ 8) σύμφωνα με την οποία [παρ. 3, άρθρο 11] κατ' εξαίρεση, οι ανήκοντες στην κατηγορία του 5%, επιτυχόντες δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε μη αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως εάν πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.
 
Για τη μεταφορά της θέσης κατατίθεται αίτηση του υποψηφίου στο Τμήμα ή τη Σχολή υποδοχής, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αιτιολογούν τους λόγους της μεταφοράς. Η μεταφορά πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή Σχολής υποδοχής, κατόπιν αξιολόγησης των ειδικών προσόντων του επιτυχόντος.
 
Για τη μεταφορά της θέσης δεν ισχύει ο ποσοτικός περιορισμός του 5% και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Τμήμα ή τη Σχολή ως υπεράριθμοι.
 
Η τροπολογία προστίθεται στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4186/ 2013 (Α΄ 193).
 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών