Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

 

«Διατροφή, Ευζωία & Δημόσια Υγεία»

1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Αιτήσεις

2) Κανονισμός ΠΜΣ - Αναλυτικές Πληροφορίες

3) Ιστοσελίδα ΠΜΣ

4) Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

  

Αντικείμενο – Σκοπός

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και σύγχρονης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στον τομέα της Διατροφής σε σχέση με την Προαγωγή της Ευζωίας και της Υγείας του Ανθρώπου. Ειδικότερα, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση μελλοντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, της ιδιωτικής παραγωγής-επιχείρησης τροφίμων και της συμβουλευτικής δραστηριότητας στο ραγδαίως εξελισσόμενο πεδίο της διατροφής και του κρίσιμου ρόλου αυτής στην προαγωγή της ευζωίας και της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου. Το ΠΜΣ παρέχει προηγμένες και εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την εις βάθος κατανόηση-αξιολόγηση-διαχείριση της διατροφικής αξίας των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων και της ένταξης αυτών στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής και διατροφικής πολιτικής. Παράλληλα, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην μεταφορά εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διατροφής που σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων και που ταυτοχρόνως προάγουν την γενικότερη ποιότητα ζωής του ανθρώπου, καθώς και την εφαρμογή αυτών των διατροφικών προτύπων για την επίτευξη της ευζωίας του ανθρώπου σε πολλαπλά επίπεδα, κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά, κ.α.

 

 

Σε ποιους απευθύνεται;

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ποικίλης συναφούς εξειδίκευσης, όπως επιστήμονες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές, υγιεινολόγοι, κλπ), διατροφολόγοι, διαιτολόγοι, επιστήμονες και τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, βιολόγοι, γεωπόνοι, χημικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, επιστήμονες φυσικής αγωγής, λειτουργοί δημόσιας υγείας και στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

 

Διάρκεια σπουδών

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι διδακτικά εξάμηνα (αφορούν αποκλειστικά μαθήματα παρακολούθησης σε ποσοστό 50% κατ’ ιδία και σε ποσοστό 50% εξ’ αποστάσεως) και το τρίτο αφορά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που θα υλοποιηθεί σε συνεννόηση με τον επιβλέπων καθηγητή.

 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ Ε

Π.Μ. (ECTS)

Α1

Σύγχρονες Αρχές Διατροφής και Μεταβολισμού

Υ

7,5

Α2

Παθοφυσιολογία Χρόνιων Νοσημάτων

Υ

7,5

Α3

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστικής Ανάλυσης

Υ

7,5

Α4

Διατροφή, Ψυχική Υγεία και Ευζωία

Ε

7,5

Α5

Φαρμακοθρεπτικά Συστατικά και Προαγωγή της Υγείας

Ε

7,5

 

 Σύνολο:

 

 30

 

 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ Ε

Π.Μ. (ECTS)

B1

Διατροφή και Πρόληψη Νοσημάτων

Υ

7,5

B2

Επιδημιολογία της Διατροφής

Υ

7,5

B3

Σύγχρονα Πρότυπα Βιώσιμης Διατροφής

Υ

7,5

B4

Διατροφική Αξιολόγηση-Αγωγή και Ποιότητα Ζωής

Ε

7,5

B5

Τεχνολογίες Αιχμής στην Επιστήμη της Διατροφής

Ε

7,5

 

 Σύνολο:

 

 30

 

 

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ Ε

Π.Μ. (ECTS)

Γ1

Σχεδιασμός, Εκπόνηση, Συγγραφή και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Υ

30

 

 Σύνολο:

 

30

 

 

 

Τέλη φοίτησης

 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη φοίτησης  ύψους 3.200 €, σε 3 δόσεις, 1ο Εξάμηνο 1200 ευρώ, 2ο Εξάμηνο 1000 ευρώ, 3ο Εξάμηνο 1000 ευρώ. Το 30% των εγγεγραμμένων φοιτητών απαλλάσσεται από τα δίδακτρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα – επιτεύγματα αποφοίτων του ΠΜΣ

 

• Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών στους τομείς της Διατροφής, της Ευζωίας και της Δημόσιας Υγείας.

 

• Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων στο επιστημονικό πεδίο της Διατροφής, της Ευζωίας και της Δημόσιας Υγείας.

 

• Εφαρμογή των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μέσω των μαθησιακών διαδικασιών διδασκαλίας, φροντιστηριακών ασκήσεων, εργασιών και ερευνητικών εργασιών κλπ.

 

• Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων του φοιτητικού δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών.

 

• Ενίσχυση της ερευνητικής προσωπικότητας των αποφοίτων μέσω της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας σε νέα, πρωτότυπα ερευνητικά θέματα που απασχολούν τον τομέα της Διατροφής της Ευζωίας και της Δημόσιας Υγείας.

 

 

Πληροφορίες

 

Γραμματεία: Κατερίνα Παλατιανού

 

Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-2:00μμ

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22540 – 83110, email: dmfns@aegean.gr

 

Υποβολή Αιτήσεων από 01/06/2021 μέχρι 25/08/2021

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών