Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17,  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με  τίτλο «ΔΙΑΤΡΟΦΗ,  ΕΥΖΩΙΑ  &  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ  2329/τ.Β’/15.06.2020). Η  παρούσα Πρόσκληση  αφορά στην  επιλογή μεταπτυχιακών  φοιτητών  και  φοιτητριών  για  το  ακαδημαϊκό  έτος 2020‐2021, σύμφωνα με το Σχέδιο Κανονισμού του Π.Μ.Σ. του οποίου επίκειται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής  διαδικασίας  μάθησης  με  πρότυπες  συνδυαστικές  μορφές  εκπαίδευσης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην θεματική «Διατροφή, Ευζωία & Δημόσια Υγεία»

Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ

Υποβολή Αιτήσεων ΕΔΩ

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών