Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την συμμετοχή σας στις κατακτήτριες εξετάσεις ενεργοποιείται κατά την προβλεπόμενη από τις διατάξεις περίοδο υποδοχής αιτήσεων.  Ως εκ τούτου:
 
Οι υποψήφιοι όλων των Τμημάτων
μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις
από 1ης Νοεμβρίου
έως την 16η Νοεμβρίου (στις 16:00)
 
Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά κατά την παραπάνω περίοδο στον ιστότοπο www.aegean.gr/katataxeis 
 
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα ζητηθεί η επισύναψη σε ψηφιακή μορφή (αρχείο εικόνας ή pdf) αντίγραφου πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών.
 
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 
από την Γραμματεία του
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
27 - 05  - 2015

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών