ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
 
Καλούμε τους/τις πτυχιούχους Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και τους κατόχους πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
 
  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών   τους   από   τον   Διεπιστημονικό   Οργανισμό  Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 
στο διάστημα από 13 έως και 23 Ιανουαρίου 2014. Σημειώνουμε ότι αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία αυτή θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν απαιτείται η επανυποβολή τους.
 
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 19-2-2014 έως 28-2-2014.
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
17 - 01 - 2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών