Ανακοινώνεται ότι :
η εισαγωγή πτυχιούχων στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής  για το ακαδ. Έτος 2013-2014, θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ορίζεται σε ποσοστό 10%, σύμφωνα με το αρθρ. 57 του νέου Ν. 4186/2013.
 
Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΤΕΙ που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2013 έως  την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Μητροπ. Ιωακείμ 2, 81400 Μύρινα, Λήμνος, τηλ. 22540 83013)
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
 
  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι.εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους, από το ΔΟΑΤΑΠ)
  3. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (νόμιμα επικυρωμένο).
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
01 - 11 - 2013

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών