Σας ενημερώνουμε ότι:

Οι ώρες υποδοχής πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών που επιθυμούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο την αίτηση προεγγραφής, συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα είναι καθημερινά 10:00-14:00 για το διάστημα 10-22 Σεπτεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ251/140192/Α5/8-9-2015 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ, δεν μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση εγγραφής πριν παραληφθεί από το ΥΠΟΠΑΙΘ ο πίνακας των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση. Δηλαδή, η διαδικασία της εγγραφής ολοκληρώνεται όταν γίνει ο έλεγχος και η αντιπαραβολή των δικαιολογητικών των εισαγομένων με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων καθώς και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων θα γίνει σε επόμενο στάδιο και αφού έχουν παραλάβει οι πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες τους κωδικούς πρόσβασης τους στο δίκτυο του Πανεπιστημίου μας μέσω ειδικής εφαρμογής για την οποία θα σας ενημερώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο φοιτητής/η φοιτήτρια καταθέσει αυτοπροσώπως και υπογράψει ενώπιον του/της υπαλλήλου Γραμματείας την αίτηση προεγγραφής, δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Γραμματεία

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
10 - 09 - 2015

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών