ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων  εξετάσεων του ακαδ. έτους 2015 – 2016. του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής καλούνται να  υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή  τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2015 στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα : http://katataktiries.aegean.gr

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

• Αίτηση του ενδιαφερομένου/ης.

• Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών