1.       Είσοδος στην εφαρμογή του Υπουργείου

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας είναι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησες για την εισαγωγή σου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία έως και 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες/επιτυχούσες, στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώσετε τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτείστε ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

2.       Παραλαβή προσωπικών κωδικών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή στο Υπουργείο και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής των πινάκων εγγραφέντων από το Υπουργείο στις Γραμματείες των Τμημάτων και γίνει ο σχετικός και αντιπαραβολή των στοιχείων (περίπου τέλη Σεπτεμβρίου)   θα πρέπει να αναζητήσεις τους κωδικούς πρόσβασης μέσω της διεύθυνσης https://ype.aegean.gr/setyourpass/ που σου παρέχει το Τμήμα, ώστε να έχεις πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Με τους κωδικούς αυτούς:

o   θα δηλώσεις τα μαθήματα που θα παρακολουθήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο (πρώτη εβδομάδα μαθημάτων)

o   θα υποβάλλεις αίτηση για φοιτητική ταυτότητα (πάσο)

o   θα επιλέξεις τα βιβλία

o   θα έχεις πρόσβαση στην ηλεκτρονική Γραμματεία για να παρακολουθείς τους βαθμού σου, να αιτείσαι βεβαιώσει κλπ

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία παραλαβής των προσωπικών σου κωδικών θα βρεις στη διεύθυνση http://www.aegean.gr/aegean2/news/2015_16/general/2015_9_29_unsernames.html

3.    Αποστολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματός σου

Αφού παραλάβεις τους προσωπικούς σου κωδικούς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα πρέπει μέχρι και 7 Οκτωβρίου 2016 να καταθέσεις αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με ταχυδρομική αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα:

1)      Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

2)      Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

Εάν επιθυμείς Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική χρήση (αναβολή στράτευσης) χρειάζεται να καταθέσεις Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Η αίτηση για τη Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική χρήση μπορεί να  γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής Students Web: https://studentweb.aegean.gr/ του Πανεπιστημίου Αιγαίου εισάγοντας το user name και password που έχεις λάβει από το Πανεπιστήμιο ή καταθέτοντας αίτηση μέσω ΚΕΠ.

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί ή αποσταλεί Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, υπάρχει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησής της από τη Γραμματεία του Τμήματος, όμως η «Βεβαίωση Σπουδών για Στρατολογική Χρήση» θα χορηγηθεί με κάποιες ημέρες καθυστέρησης.

Στην περίπτωση που τα παραπάνω (φωτογραφίες, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης) αποσταλούν ταχυδρομικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική επιστολή, Υπόδειγμα της οποίας υπάρχει εδώ.

4.    ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο Φοιτητή ΣΕ11

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του και μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:   https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp  .

Ο τρόπος της έγγραφης συμπλήρωσης παραμένει για τους φοιτητές που το προτιμούν.

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών