Η υποβολή αιτήσεων Διακοπής Φοίτησης πραγματοποιείται κατά την προθεσμία ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου, όπως αυτή ορίζεται με σχετική ανακοίνωσή της Γραμματείας,. Φοιτητής/τρια που έχει λάβει ήδη Βεβαίωση Σπουδών για το τρέχον εξάμηνο, δεν δικαιούται να υποβάλλει Αίτηση Διακοπής Φοίτησης.
Τα παραπάνω ισχύουν πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια).

 Από τη Γραμματεία

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών