Οι φοιτητές/τριες που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του  εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016−2017 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

 

Οι παραπάνω φοιτητές, προκειμένου να συμμετέχουν στην εξέταση μαθημάτων (επιπλέον των όσων δήλωσαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο) πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στο διάστημα από 06/06/2017έως 09/06/2017 και ώρα 20:00μ.μ.

 

Είναι απαραίτητη η δήλωση των μαθημάτων της εμβόλιμης προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της.

 

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών