ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 118318/Ζ1/12-07-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2424/Β’τ/14-07-2017 ΦΕΚ) προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2016-2017, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής.

Η  κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:
- 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
- 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
- 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 26η  Ιουλίου 2017.


Πληροφορίες για την:
• αξιολόγηση των υποψηφίων
Αν.Προϊσταμένη Τμήματος: Άννα Χριστοδούλου, τηλ.: 210 3726327, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Μαρία Ερωτοκρίτου, τηλ.: 210 3726350, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• παρακολούθηση φυσικού / οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων
Ειρήνη Σταμογιώργου (210 3726306, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014-12-12-12-09-42/siemens-gr/siemens-2016-17

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών