Ανακοίνωση

Τμήματος  Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μύρινα, 23 Μαΐου 2017

                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 613

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Βάσει της απόφασης της υπ’ αριθμ. 8/29.03.2017 συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διεξαγωγή των  κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, ανακοινώνεται ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο εν λόγω Τμήμα κατά το διάστημα από 1ης έως 20ης Δεκεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις αυτού,  στην πόλη της Μύρινας.

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι  υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία μαθήματα:

Μάθημα 1ο

Τίτλος: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ»

Εξεταστέα Ύλη

Κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στα προκαρυωτικά και στα ευκαρυωτικά κύτταρα, γνώση για τα διάφορα οργανίδια  και ενδοκυττάρια διαμερίσματα ενός ευκαρυωτικού κυττάρου (πυρήνας, ενδοπλασματικό δίκτυο, σύμπλεγμα Golgi, μιτοχόνδρια κτλ) και τη λειτουργία του καθενός, γνώση για τα κοινά μακρομόρια (νουκλεϊκά οξέα, πρωτεΐνες, σάκχαρα και λιπίδια) που απαντώνται σε όλους τους τύπους των κυττάρων, τη δομή και τo βιολογικό ρόλο των νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA), τα χρωμοσώματα και τον κυτταρικό κύκλο, τους μηχανισμούς για την ακριβή αντιγραφή των γενετικών πληροφοριών και το σύστημα επιδιόρθωσης των λαθών στο DNA, τη ροή των γενετικών πληροφοριών (μεταγραφή και μετάφραση), τη δομή της λιπιδικής διπλοστοιβάδας των κυτταρικών μεμβρανών και τον τρόπο λειτουργίας των μεμβρανών (μηχανισμός διαπερατότητας και διαμεμβρανικές μεταφορικές πρωτεΐνες), τις βασικές αρχές του κυτταρικού μεταβολισμού, τη δομή και τη λειτουργία των μιτοχονδρίων και την παραγωγή ενέργειας κατά την οξειδωτική φωσφορυλίωση, τη δομή και τη λειτουργία των χλωροπλαστών και την παραγωγή ενέργειας κατά τη φωτοσύνθεση.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1) Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας (Τόμοι Ι & ΙΙ), Μεταφρασμένο, Επιστημονική επιμέλεια: N. Ανάγνου, Π. Παπαζαφείρη, Ι. Παπαματθαιάκης, Κ. Σταματόπουλος, Συγγραφείς: Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter, Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2η έκδοση, Έτος έκδοσης: 2006  (ISBN set: 960-399-388-3).

2) Βιολογία (Τόμοι Ι, ΙΙ & ΙΙΙ), Μεταφρασμένο, Συγγραφείς: Campbell N.A., Reece J.B., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1η έκδοση, Έτος Έκδοσης: 2010 (ISBN set: 978-960-524-305-0).

3) Το κύτταρο: Μια μοριακή προσέγγιση (Τόμοι Ι & ΙΙ), Μεταφρασμένο, Συγγραφείς: Cooper G.M., Hausman R.E., Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ Ο.Ε., 1η έκδοση, Έτος Έκδοσης: 2011 (ISBN set: 978-960-99895-2-7).

Διάρκεια Εξέτασης: δυο (2) ώρες.

Μάθημα 2ο

Τίτλος: «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ»

Εξεταστέα Ύλη

Στοιχεία – Ιδιότητες, εξισώσεις, moles, στοιχειομετρία, αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα, περιοδικότητα και ατομική δομή, ιοντικοί δεσμοί – χημεία κύριων ομάδων, ομοιοπολικοί δεσμοί και μοριακή δομή, θερμοχημεία – χημική ενέργεια, αέρια – ιδιότητες και συμπεριφορά, υγρά, στερεά και αλλαγή φάσεων, διαλύματα και οι ιδιότητές τους, χημική κινητική, χημική ισορροπία, υδατική ισορροπία – οξέα και βάσεις, εφαρμογές υδατική ισορροπίας.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Γενική Χημεία (2002), D.D. Ebbing, S.D. Gammon, μετάφραση Ν. ΚΛΟΥΡΑΣ (ISBN: 9607990668).    

Διάρκεια Εξέτασης: δυο (2) ώρες.

 

Μάθημα 3ο

Τίτλος: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

Εξεταστέα Ύλη

Αναλογίες, Ρυθμοί Μεταβολής, Δείκτες, Λόγοι: Αναλογίες, Συγκριτικές μελέτες, Ευαισθησία, Πιστότητα, Ρυθμός μεταβολής, Λόγοι.

Οργάνωση και Περιγραφή Στατιστικών Στοιχείων: Διάταξη, Ομαδοποίηση, Ιστόγραμμα, Πολύγωνο Συχνοτήτων, Διάγραμμα αθροιστικών συχνοτήτων, Μέτρα κεντρικής τάσης, μέτρα διασποράς και μεταβλητότητας, δείκτες διαφοροποίησης και ομοιογένειας.

Πιθανότητες: Θεωρία συνόλων, δειγματικοί χώροι, ενδεχόμενα και πιθανότητες, βασικοί νόμοι πιθανοτήτων.

Κατανομές πιθανοτήτων διακριτών και συνεχών τυχαίων μεταβλητών: Τυχαίες μεταβλητές, κατανομή πιθανότητας και αθροιστική κατανομή πιθανότητας μιας διακριτής τυχαίας κατανομής, διωνυμική κατανομή πιθανότητας, κατανομή Poisson, κατανομή πιθανότητας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής, κανονική κατανομή, τυποποιημένη κανονική κατανομή.

Στατιστική επαγωγή, σημειακές εκτιμήτριες και διαστήματα εμπιστοσύνης: Κατανομές δειγματοληψίας, εκτιμήτριες και σημειακές εκτιμήσεις των παραμέτρων ενός πληθυσμού, ιδιότητες των σημειακών εκτιμητριών, διαστήματα εμπιστοσύνης, προσδιορισμός μεγέθους δείγματος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

1) “Βιοστατιστική”, Σταυρινός-Παναγιωτάκος, εκδόσεις Gutenberg

2) “Βιοστατιστική”, Παπαϊωάνου-Φερεντίνος, εκδόσεις Σταμούλη

Διάρκεια Εξέτασης: δυο (2) ώρες.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων  εξετάσεων του ακαδ. έτους 2017 – 2018 του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής καλούνται να  υποβάλλουν την αίτησή  τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2017.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

          Αίτηση του ενδιαφερομένου.

          Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://katataktiries.aegean.gr  και δεν απαιτείται αποστολή τους εντύπως στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε επακριβώς για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Γενική ενημέρωση για τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.fns.aegean.gr/  και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://studies.aegean.gr/. Επίσης έχει αναρτηθεί στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες η σχετική με το θέμα Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-13-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β)

 

 

 

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών