Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής  θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 με τη χρήση του συστήματος ZOOM (ή άλλου πληροφοριακού συστήματος).

Για τη συμμετοχή των αποφοίτων στην καθομολόγηση, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση

   Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από την Πέμπτη 17.12.2020 έως και  την Πέμπτη 07.01.2021, τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος : secr-nutr@aegean.gr   Και στο και fax Γραμματείας : 2254083109

1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses (ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

 Δηλώνω ότι:

ü  επιθυμώ να συμμετέχω στην τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων που θα διεξαχθεί στις 20/01/2021 με εξ αποστάσεως μέσα, χωρίς τη φυσική μου παρουσία

ü  έλαβα γνώση της πολιτικής του ιδρύματος για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, που είναι ταυτόσημη με εκείνη που ισχύει για την από απόσταση εξέταση των φοιτητών/τριών και περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου, αριθμ. συνεδρ. 22/22.05.2020, θέμα 2.1 «Εξειδίκευση της απόφασης της υπ΄ αριθμ. 20/07.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2.3 «Συζήτηση επί εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-20» με βάση την

Υ.Α. 59181/Ζ1/19.05.2020 (ΦΕΚ 1935 τ. Β΄/20.05.2020)» και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τη διέπουν

ü  Η παρούσα δήλωση σε συνδυασμό με την παρουσία μου με τα εξ αποστάσεως μέσα στην τελετή καθομολόγησης ενέχει θέση της υπογραφής μου στο βιβλίο ορκωμοσίας που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος

ü  δεν θα προβώ σε καταγραφή της τελετής καθομολόγησης με οποιοδήποτε μέσο

ü  επιθυμώ να λάβω το πτυχίο μου και σε περγαμηνή:  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

ü  έχω ολοκληρώσει την φοίτησή μου και δεν θα προβώ σε περαιτέρω δήλωση μαθημάτων.

ü  επιθυμώ να μην συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου τα ακόλουθα (μη υποχρεωτικά) μαθήματα που πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων και των απαιτούμενων Δ.Μ. και ECTS για την λήψη πτυχίου:

i.  ……..

ii. ……..

iii. …….

Καταθέτω συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή:

·      φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας

·      απόδειξη καταβολής αντιτίμου για παραλαβή περγαμηνής (εφόσον επιθυμείτε τη χορήγηση του πτυχίου και σε περγαμηνή)

·      έντυπο καταγραφής στοιχείων αποφοίτων

Θέτω υπόψη της Γραμματείας ότι έχω:

·      συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Erasmus (studies ή placement): ΝΑΙ  ΟΧΙ 

·      συμμετάσχει σε Θερινή Πρακτική Άσκηση: ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

2.       Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

3.       Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.

 

Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

4.       Έντυπο καταγραφής στοιχείων αποφοίτων  (συνημμένο 2)

 

 Προσοχή:

 Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) και με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.).

 Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να αποστείλουν στη Γραμματεία ταχυδρομικά την φοιτητική τους ταυτότητα έως 15.01.2021 (ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας αυτής μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses  ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ, με email.)

 

Από τη Γραμματεία

 

 

 

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών