ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 
Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:
 
     Μάρκετινγκ των τροφίμων
 
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα κατ' ελάχιστο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συναφή με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε.
 
Οι υποψήφιοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στο Κτίριο Διοίκησης (Μύρινα). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης, δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν ενημέρωσης της γραμματείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως και την 20η Μαίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, στη διεύθυνση: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Μύρινα - 81400 (Τηλ. επικοινωνίας 22540-83013, fax: 22540-83109, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
  1. Αίτηση Υποψηφιότητας 
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
  5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων
  6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι.
  8. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών, κλπ.
 
Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα (ηλεκτρονικά σε CD). Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σύντομο Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (μέχρι 250 λέξεις) το οποίο θα περιέχει:
(α) Τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την διεξαγωγή διδακτορικής έρευνας
(β) Ενδεικτικό θέμα ή/και τους στόχους (ή βασικά ερωτήματα) της διδακτορικής έρευνας που επιθυμεί να εκπονήσει ο υποψήφιος.
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
04 - 04 - 2014

Πρόσφατες Ανακοινωσεις

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών