ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 
Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:
 
Τεχνολογία τροφίμων φυτικής προέλευσης
 
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα κατ' ελάχιστο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συναφές με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 
Οι υποψήφιοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Κτίριο Διοίκησης (Μύρινα). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης, δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν ενημέρωσης της γραμματείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως και την 25η Απριλίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, στη διεύθυνση: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Μύρινα - 81400 (Τηλ. επικοινωνίας 22540-83013, fax: 22540-83109, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
  1. Αίτηση Υποψηφιότητας 
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
  5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων
  6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι.
  8. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών, κλπ.
 
Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα (ηλεκτρονικά σε CD). Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σύντομο Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (μέχρι 250 λέξεις) το οποίο θα περιέχει:
(α) Τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την διεξαγωγή διδακτορικής έρευνας
(β) Ενδεικτικό θέμα ή/και τους στόχους (ή βασικά ερωτήματα) της διδακτορικής έρευνας που επιθυμεί να εκπονήσει ο υποψήφιος.
Για την σύνταξη του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής με την μορφή και το περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω οι υποψήφιοι δύνανται να επικοινωνήσουν με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του οποίου το ερευνητικό αντικείμενο είναι συναφές με το προτεινόμενο θέμα εκπόνησης Δ.Δ.
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
04 - 04 - 2014

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών