Πανεπιστήμιο Αιγαιου, 22/01/2020

Α. Π.: 979

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στην υπ’ αριθμ. 5η/15.01.2019 Συνεδρίαση της, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο αντικείμενο:

- Αξιοποίηση Υποπροϊόντων Βιομηχανίας Τροφίμων

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα κατ’ ελάχιστο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε συναφή με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε.

Οι υποψήφιοι καλούνται σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  08 Aπριλίου 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. , στο Κτίριο Διοίκησης (Μύρινα). Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης, δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης κατόπιν ενημέρωσης της Γραμματείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας από την 03.02.2020  έως 01.04.2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, στη διεύθυνση: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Μύρινα 81400, τηλ επικ. 22540-83016 και 2254083014, 22540-83109, email: secr-nutr@aegean.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση υποψηφιότητας

2.Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

3.Αντίγραφα τίτλων σπουδών

4.Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων

5.Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων

6.Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

7.Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι.

8.Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών κτλ

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που σύμφωνα με τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για την επιστημονική και ερευνητική τους ταυτότητα (ηλεκτρονικά σε CD). Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σύντομο Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (μέχρι 250 λέξεις) το οποίο θα περιέχει:

(α) τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την διεξαγωγή διδακτορικής έρευνας

(β) ενδεικτικό θέμα ή/και τους στόχους (ή βασικά ερωτήματα) της διδακτορικής έρευνας που επιθυμεί να εκπονήσει ο/η υποψήφιος/ά

Για την σύνταξη του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής με τη μορφή και το περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω οι υποψήφιοι δύναται να επικοινωνήσουν με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του οποίου το ερευνητικό αντικείμενο είναι συναφές με το προτεινόμενο θέμα εκπόνησης Δ.Δ.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Χαράλαμπος Καραντώνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών