ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Α.Π.: 609
Μυτιλήνη, 02.02.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Ε.Τ.Ε.Π (ΦΕΚ 62/Γ/26.01.2018):
Α) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

  • Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, με αντικείμενο: «Στοιχεία σχεδίου και διδιάστατος σχεδιασμός με σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα» ΑΔΑ ΩΘΔ3469Β7Λ-9ΤΓ
  • Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με αντικείμενο: «Σχεδίαση προϊόντων και κατασκευή πρωτοτύπων με σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα» ΑΔΑ ΨΠ7Ο469Β7Λ-ΩΩ8

Πληρ.: Μ. Ρούσσου, τηλ: 22810 97102, fax: 22810 97009, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Β)ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

  • Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, με αντικείμενο: «Ενόργανη Ανάλυση με Χρωματογραφικές Τεχνικές Οργανικών και Ανόργανων Αναλυτών»

Πληρ.: Δ. Ψυρούκη, τηλ. 22540 83100, fax: 2254083109, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή από δεόντως τεκμηριωμένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με συστημένη επιστολή, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 7 Μαρτίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

. Η προκήρυξη και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής (σφραγίδα ταχυδρομείου), ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:

https://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/34


Ο Πρύτανης


Καθηγητής Στέφανος A. Γκρίτζαλης

 


 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών