ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 184, Τεύχος Α’, 30.12.2015), στο άρθρο 6 αναφέρεται:

Οι φοιτητές/τριες που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν ανεξαρτήτως αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες στην εξέταση μαθημάτων, επιπλέον των όσων δήλωσαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στο διάστημα από 20/05/2016 έως 27/05/2016 και ώρα 20:00.

Είναι απαραίτητη η δήλωση των μαθημάτων της εμβόλιμης προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών