Θέση: Ειδικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

τηλ.: (0030) 2254083118

Fax: (0030) 22540 83109

Email: apetsas(at)env.aegean.gr

 

Μαθήματα
1100    ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (Θ & Ε)
1400    ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Ε)
1850    ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι (Ε)
2100    ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ε)

 

O Πέτσας Ανδρέας είναι πτυχιούχος στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πραγματοποίησε την Διδακτορική Διατριβή του στον τομέα της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας λάβει υποτροφία στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ», Μέτρο 2.6. : «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Ενέργεια 2.6.1. : «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.ια : «Υποτροφίες Έρευνας σε θέματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας με Προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα».

 

Έρευνα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στα εξής θέματα:

  • Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, διακρίβωση και εφαρμογή ενόργανων μεθόδων ανάλυσης, όπως η Αέρια Χρωματογραφία με Ανιχνευτή Σύλληψης Ηλεκτρονίων (GC-ECD), με ανιχνευτή Αζώτου-Φωσφόρου (GC-NPD), με ανιχνευτή φασματογράφο μάζας (GC-MS) κ.α.
  • Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση  μεγάλου αριθμού συνθετικών οργανικών ενώσεων (εν δυνάμει ρυπογόνων) σε δείγματα επιφανειακών και πόσιμων νερών, ποτάμιων και θαλάσσιων ιζημάτων, καθώς και ιστών οργανισμών, όπως χλωριωμένα, αζω-, θειο- και φωσφορο  φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, φαρμακευτικές ουσίες κ.α.
  • Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των παραπροϊόντων χλωρίωσης στο πόσιμο νερό.
  • Διερεύνηση - Παρακολούθηση των επιπέδων οργανικής ρύπανσης  σε επιφανειακά νερά και ιζήματα, με έμφαση στις οργανικές τοξικές ενώσεις.
  • Κινητικές φωτοδιάσπασης, υδρόλυσης και προσρόφησης οργανικών ρύπων της κατηγορίας των γεωργικών φαρμάκων σε φυσικά νερά και ιζήματα.
  • Προχωρημένες οξειδωτικοί μέθοδοι απορρύπανσης (ΠΟΜΑ)- Φωτοχημική οξείδωση και ετερογενής φωτοκαταλυτική διάσπαση υπολειμματικών συγκεντρώσεων οργανικών ενώσεων σε διάφορα περιβαλλοντικά υποστρώματα.
  • Δοκιμές τοξικότητας οργανικών ρυπαντών προτεραιότητας έναντι οργανισμών μη στόχων όπως θαλάσσια μικροφύκη.
  • Μετρήσεις ωκεανογραφικών παραμέτρων σε δείγματα θαλάσσιου νερού και ιζήματος, όπως θρεπτικά, χλωροφύλλη α, διαλυτός οργανικός άνθρακας, διαλυτό οργανικό άζωτο, κ.λ.π.
  • Βιοχημικά Χαρακτηριστικά Μικρών Πελαγικών Ιχθύων με έμφαση στα Λιπαρά Οξέα.

 

Διδασκαλία

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διδάσκει τα μαθήματα  Ανόργανη Χημεία και συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθήματων  Χημεία Τροφίμων Ι (εργαστηριακές ασκήσεις), Βιοχημεία Ι (εργαστηριακές ασκήσεις), Οργανική Χημεία (εργαστηριακές ασκήσεις), Χημεία Τροφίμων ΙΙ (εργαστηριακές ασκήσεις), Βιοχημεία ΙΙ (εργαστηριακές ασκήσεις).Επαγγελματικές δραστηριότητες

2018-σήμερα:    Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  
2014-2018:        Διδάσκων επί συμβάσει Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2012:         Διδάσκων επί συμβάσει Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2006-2011:        Διδάσκων επί συμβάσει Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
1997-2007:         Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης επί συμβάσει στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τμήματος Περιβάλλοντος,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 


Λοιπές δραστηριότητες

Μέλος της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος (ΕΠΠΕ, http://www.eppe.gr/)
Μέλος του Global Network of Environmental Science and Technology (G-NEST, https://www.gnest.org/)
Μέλος της Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC, https://www.setac.org/)


ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

M.C. Vagi, A.S. Petsas, (2019), “Recent advances on the removal of priority organochlorine and organophosphorus biorecalcitrant pesticides defined by Directive 2013/39/EU from environmental matrices by using advanced oxidation processes: An overview (2007-2018)’’, Journal of Environmental Chemical Engineering, (In Press). Corrected proof available at https://doi.org/10.1016/j.jece.2019.102940

Andreas S. Petsas, Maria C. Vagi, (2018), "Photocatalytic Degradation of Selected Organophosphorus Pesticides using Titanium dioxide and UV Light", In: “Titanium Dioxide”,e-book edited by Dongfang Yang, InTech, ISBN: 978-1-78923-327-8, Print ISBN: 978-1-78923-326-1, Chapter 13 (OPEN ACCESS), pp. 241-260. Available from: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72193

Maria Vagi, Andreas Petsas, Maria Pavlaki and Maria Kostopoulou, (2018), "Toxic effects of the organophosphorus insecticide Fenthion on growth and chlorophyll production activity of unicellular marine microalgae Tetraselmis suesica – Comparison between observed and predicted endpoint toxicity data", In: "Insecticides", e-book edited by Ghousia Begum, InTech, ISBN: 978-953-51-5601-7, Chapter 7 (OPEN ACCESS), pp. 117-136. Available from: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72321

Vagi, Μ.C., Petsas, A.S., Kostopoulou, M.N., Lekkas, T.D. (2010), ‘‘Adsorption and desorption processes of two selected organophosphorus pesticides, dimethoate and fenthion, onto three Greek agricultural soils", International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Vol. 90, Issue 3-6, pp.: 367-387, 2010. https://doi.org/10.1080/03067310903194980

Nikolaou, A., Kostopoulou, M., Lofrano, G., Meric, S., Petsas, A., Vagi, M., (2009), ‘‘Levels and toxicity of PAHs in marine sediments’’, Trends in Analytical Chemistry, Vol. 28, pp.: 653-664, 2009. DOI:10.1016/j.trac.2009.04.004
 

Για πλήρες βιογραφικό πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών