Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι προσκαλεί υποψηφιότητες για την κάλυψη μιας (1) θέσης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με αντικείμενο τη Διατροφή του Ανθρώπου και θέμα τη «Διατροφή, μικροβίωμα και γαστρεντερικές παθήσεις».

Η προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα θα διεξαχθεί στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος και θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης διατροφικών προτύπων, όπως η Μεσογειακή Διατροφή, καθώς και τη κατανάλωσης φυσικών και επεξεργασμένων βιολειτουργικών τροφίμων και βιοδραστικών συστατικών στο ανθρώπινο εντερικό μικριοβίωμα καθώς και στην παθοφυσιολογία των γαστρενετρικών παθήσεων, μέσω διεξαγωγής διατροφικών παρεμβάσεων σε ανθρώπους και in
vitro μελετών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με την υπό πλήρωση θέση.

Περισσότερες Πληροφορίες ΕΔΩ

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών