Σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  υπ’  άριθ. 68/26.04.2021 θέμ 4ο 4.8 «Ορισμός ημερομηνίας για εξ αποστάσεως καθομολόγηση φοιτητών και φοιτητριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου»


Αποφασίζει


και ορίζεται  ως  ημερομηνία για εξ αποστάσεως καθομολόγηση φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος  η Τρίτη,1η Ιουνίου 2021 (01.06.2021).

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών