ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις  ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 του Τμήματος ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες στις ακόλουθες εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής:

Ημέρα

διεξαγωγής

Τίτλος

Μαθήματος

Αίθουσα

Ώρα

διεξαγωγής

Κτήριο -

Διεύθυνση

Τετάρτη  19  

Μαΐου 2021

Ανόργανη

Χημεία

Τηλεδιδασκαλίας –

Παντελίδειο

09:00π.μ.-

11:00π.μ.

Κουντουριώτη 54

Πέμπτη   20 

Μαΐου 2021

Βιολογία

Κυττάρου

Τηλεδιδασκαλίας –

Παντελίδειο

09:00π.μ.-

11:00π.μ.

Κουντουριώτη 54

Παρασκευή   21 

Μαΐου 2021

Στατιστική

Τηλεδιδασκαλίας –

Παντελίδειο

09:00π.μ.-

11:00π.μ.

Κουντουριώτη 54

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, κι επομένως πρέπει να εφαρμόζονται τα εξής:

Α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους εμπλεκόμενους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών/επιτηρητών/εξεταστών κ.τ.λ.
Γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
Δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
Ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.

2.Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι «η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή  άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ΚΥΑ. Η δαπάνη για το αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τα ΑΕΙ όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων».

Υλικό που πρέπει να έχει ο/η υποψήφιος/α για την εξέταση:
Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους τους, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημο δημόσιου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Κατά την πρώτη ημέρα των κατατακτηρίων εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) πριν από  την καθορισμένη ώρα εξέτασης.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Κάθε υποψήφιος/α που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του/της και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή/τριας.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο/η υποψήφιος/α στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν/την που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής/τρια που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο/Η εξεταζόμενος/η που έχει μαζί του/της σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράψει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσου υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιο του/της αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.    

Ο /Η υποψήφιος/α που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

 

 


Από τη Γραμματεία του ΤΕΤΔ

 

 

 

Εκλογές Μονιμοποιήσεις Καθηγητών